ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Ренійський м'ясокомбінат" за ЄДРПОУ 13922681
Територія   за КОАТУУ 5124110100
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 10.13 
Середня кількість працівників 65    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 68800 Одеська область Ренiйський район м. Ренi вул. Весела, буд. 56
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 0 0
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 020 1042 1842
Основні засоби:
залишкова вартість 030 2627 2603
первісна вартість 031 5994 6220
знос 032 3367 3617
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 8 8
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 3677 4453
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1985 1707
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 59 109
Готова продукція 130 343 187
Товари 140 897 635
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 0 0
первісна вартість 161 0 0
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 31 0
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 62 253
у тому числі в касі 231 0 3
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 3377 2891
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 7054 7344


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 35 35
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3173 3589
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 3208 3624
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3814 3685
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 0 2
з бюджетом 550 0 0
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 7 9
з оплати праці 580 25 24
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 0
Усього за розділом IV 620 3846 3720
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 7054 7344
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Дата першого застосування МСФЗ в якостi концептуальної основи - 1 сiчня 2012-го року. У зв'язку з переходом пiдприємства на МСФЗ пiдприємством були зробленi наступнi рекласифiкацiї активiв, зобов'язань та власного капiталу на 31.12.2011 року: - iнший додатково вкладений капiтал перенесений до нерозподiленого прибутку (з рядка 330 до рядку 350 - 2895 тис.грн;) резервний капiтал (з рядка 340 до рядку 350 - 86 тис.грн.)


Керівник

 

(підпис)

Усамов Алман Алiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Терзiогло Лiдiя Семенiвна