ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.03.2012
Кворум зборів** 84.3996
Опис Повестка дня: 1. Обрання голови секретаря загальних зборiв, голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Звiт виконавчого органу Товариства. 3. Звiт наглядової ради Товариства. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора). 6. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора) за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року. 7. Затвердження рiчного звiту товариства. 8. Розподiл прибутку i збиткiв товариства. Всi питання порядку денного розглянутi, пропозицiй та зауважень не надходило. Прийнiтi одноголосно.