ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Усамов Алман Алiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 013958, 15.11.1995, Ренiйським РВ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1958
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор орендного пiдприємства "Ренiйський м'ясокомбiнат"
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства: Виконавчий орган. 1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi i обирається Наглядовою радою термiном на 3 (три) роки. Директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Директор дiє вiд iменi акцiонерного товариства в межах, передбаченим законодавством i Статутом акцiонерного товариства. 2. Директор органiзує роботу засiдань Виконавчого органу. 3. Засiдання Виконавчого органу скликається Директором не рiдше одного разу на квартал, а також на вимогу Ревiзiйної комiсiї. 4. До компетенцiї Виконавчого органу вiдноситься: " Виконання рiшень Загальних Зборiв Акцiонерiв; " Визначення кiлькостi видiв акцiй та облiгацiй, якi випускаються Товариством та спiввiдношенням мiж рiзними видами акцiй та облiгацiй; " Затвердження висновкiв експертної комiсiї, яка проводить оцiнку майнових (або зв'язаних з ними) внескiв акцiонерiв; " Розгляд та затвердження порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв Товариства; Виконавчий орган має право розглядати iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих якi вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв Товариства. Директор має право вирiшувати такi питання: " Здiйснення керiвництва оперативною дiяльнiстю Товариства в межах своєї компетенцiї, визначеної цим Статутом, забезпечує виконання рiшень Загальних Зборiв Акцiонерiв та Виконавчого органу. " Готує питання, якi пiдлягають розгляду на Загальних Зборах Акцiонерiв та засiданнях Виконавчого органу. " Визначає умови оплати працi персоналу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв за виключенням тих осiб, умови оплати працi яких у вiдповiдностi з цим Статутом визначаються iншим органом Товариства. " Затверджує зразки печаток, штампiв, фiрмових бланкiв, товарних знакiв та iнших реквiзитiв Товариства. " Визначає органiзацiйну структуру Товариства в межах органiзацiйної структури визначеної Виконавчим органом. " Затверджує внутрiшнi документи Товариства, якi не вiднесенi цим Статутом до затвердження iншими органами Товариства. Директор у межах своєї компетенцiї без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє Товариство у вiдношеннях з iншими юридичними та фiзичними особами в Українi та за її межами, укладає договори вiд iменi Товариства, видає доручення, керує дiяльнiстю Товариства, розпоряджається майном та коштами Товариства, здiйснює прийом на роботу та звiльнення з роботи персоналу Товариства. Видає розпорядження та накази, якi обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. В своїй дiяльностi Директор керується рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Виконавчого органу, положеннями цього Статуту, а також чинним законодавством України. 5. Директор виконує iншi функцiї за дорученням вищих органiв Товариства. Директор має право доручити вирiшення окремих питань, якi входять до його компетенцiї, членам Правлiння, або керiвникам структурних пiдроздiлiв. 6.Виконавчий орган несе персональну вiдповiдальнiсть за збитки заподiянi Товариству своїми неправомiрними дiями, а також дiями з перевищенням своїх повноважень. 7. На час вiдсутностi Виконавчого органу його обов'язки виконує особа, яка призначається Виконавчим органом або Головою Наглядовою ради. Така особа набуває всiх прав та несе всi обов'язки, що покладенi на Виконавчий орган. Винагорода посадовiй особi не сплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi. Директо ПАТ "Ренiйський м"ясокомбiнат" 68800, Україна, Одеська обл.м..Ренi, вул..Весела, 56 Перелiк попереднiх посад: 1. Завiдувач Ренiйською виробничою дiлянкою Iзмаїльського м'ясокомбiнату 2. Директор орендного пiдприємства "Ренiйський м'ясокомбiнат" Протягом 2012 року переобрання посадової особи не вiдбувалося. Стаж керiвної роботи 28 рокiв.


6.1.1. Посада Член наглядової ради - Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Терзiогло Лiдiя Семенiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 801022, 26.09.1997, Ренiйським РВ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1961
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Старший бухгалтер ВАТ "ренiйський м"ясокомбiнат"
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства: 7. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, а також питань, переданих для вирiшення Наглядовiй радi Загальними Зборами Акцiонерiв. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. 2. Пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу. 4.Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 7. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, що передбаченi чинним законодавством. Обрання та вiдкликання повноважень Виконавчого органу. атвердження умов трудового (цивiльно-правового) договору, який укладатиметься з Виконавчим органом, встановлення розмiру його винагороди. 8. Прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу. 9. Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства. 10. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, що встановленi чинним законодавством. 11. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 12. Визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, що встановлений чинним законодавством. 13. Визначення дати складання перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв та мають право на участь у Загальних Зборах Акцiонерiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства. 14. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях. Вирiшення питань про заснування iнших юридичних осiб. 15. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства. 16. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможною внаслiдок прийняття Товариством на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 17. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 18. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 19.Надсилання в порядку, що передбачений чинним законодавством, пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, якi дiють спiльно) значного пакету акцiй. 20. Встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг Акцiонерiв. 21. Прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi Виконавчого органу Товариства. 22. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення; здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшньої незалежної аудиторської перевiрки, об'єктивнiстю та незалежнiстю перевiряючого; здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення незалежних аудиторських перевiрок. 23. Iнiцiювання проведення незалежних аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 24. Надання Виконавчому органу рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до Колективного договору та Правил внутрiшнього трудового розпорядку. 25. Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. 26. Вирiшення iнших питань, що вiднесенi Загальними Зборами Акцiонерiв до компетенцiї Наглядової ради. 8. У разi виникнення необхiдностi Наглядова рада має право усунути Виконавчий орган вiд виконання своїх обов'язкiв та прийняти на себе виконання всiх або частини функцiй Виконавчого органу Товариства, чи призначити будь-яку iншу особу на свiй розсуд до скликання позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв. Винагорода посадовiй особi не сплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi. Головний бухгалтер ПАТ "Ренiйський м'ясокомбiнат", 68800, Україна, Одеська обл.м..Ренi, вул..Весела, 56 1. Продавець 2. Старший бухгалтер 3. Головний бухгалтер Обрана членом Наглядової ради ПАТ _РЕНIЙСЬКИЙ М_ЯСОКОМБIНАТ_ за Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ _РЕНIЙСЬКИЙ М_ЯСОКОМБIНАТ_ вiд 09.03.2011 р. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,262%. Строк, на який призначено на зазначену посаду _ 3 роки. Змiни вiдбулися у зв_язку з рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв ВАТ _РЕНIЙСЬКИЙ М_ЯСОКОМБIНАТ_ вiд 09.03.2011 року. Протягом 2012 року переобрання посадової особи не вiдбувалося. Стаж керiвної роботи 15 рокiв.


6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Куля Ганна Афанасiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 801360, 27.10.1997, Ренiйським РВ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1956
6.1.5. Освіта** Середньо-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Ренiйський м"ясокомбiнат", Комiрник ковбасного цеху Ренiйсько-вiробнiчої дiлянки
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства: 1. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя перевiряє: " достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; " вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; " своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; " дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; " своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; " зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; " використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; " правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; " дотримання порядку оплати акцiй Товариства; " фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. 2. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства. 3. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя складає висновки. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. 4. Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi, а також перед початком перевiрок та за їхнiми результатами. Ревiзiйна комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не менше половини її членiв. Рiшення ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi. 5. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам i наглядовiй радi Товариства. 6. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Винагорода посадовiй особi не сплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi. Змiн не було. Начальник МЖЦ ПАТ "Ренiйський м'ясокомбiнат", 68800, Україна, Одеська обл.м..Ренi, вул..Весела, 56 Перелiк попереднiх посад: 1. Комiрник ковбасного цеху Ренiйсько-вiробнiчої дiлянки. 2. Помiчник майстра ковбасного цеху 1. Майстер ковбасного цеху орендного пiдприємства "Ренiйський м'ясокомбiнат" 2. Майстер ковбасного цеху ВАТ "Ренiйський м'ясокомбiнат". 5. Начальник холодильника Протягом 2012 року переобрання посадової особи не вiдбувалося. Стаж керiвної роботи 21 рокiв.


6.1.1. Посада Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Усамов Аслан Алманович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 497020, 21.09.2004, Ренiйським РВ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1988
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння ВАТ "Ренiйський елеватор", 68800, Україна, Одеська обл.м..Ренi, вул..28 Червня, 282
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства: 7. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, а також питань, переданих для вирiшення Наглядовiй радi Загальними Зборами Акцiонерiв. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. 2. Пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу. 4.Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 7. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, що передбаченi чинним законодавством. Обрання та вiдкликання повноважень Виконавчого органу. атвердження умов трудового (цивiльно-правового) договору, який укладатиметься з Виконавчим органом, встановлення розмiру його винагороди. 8. Прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу. 9. Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства. 10. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, що встановленi чинним законодавством. 11. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 12. Визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, що встановлений чинним законодавством. 13. Визначення дати складання перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв та мають право на участь у Загальних Зборах Акцiонерiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства. 14. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях. Вирiшення питань про заснування iнших юридичних осiб. 15. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства. 16. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможною внаслiдок прийняття Товариством на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 17. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 18. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 19.Надсилання в порядку, що передбачений чинним законодавством, пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, якi дiють спiльно) значного пакету акцiй. 20. Встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг Акцiонерiв. 21. Прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi Виконавчого органу Товариства. 22. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення; здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшньої незалежної аудиторської перевiрки, об'єктивнiстю та незалежнiстю перевiряючого; здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення незалежних аудиторських перевiрок. 23. Iнiцiювання проведення незалежних аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 24. Надання Виконавчому органу рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до Колективного договору та Правил внутрiшнього трудового розпорядку. 25. Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. 26. Вирiшення iнших питань, що вiднесенi Загальними Зборами Акцiонерiв до компетенцiї Наглядової ради. 8. У разi виникнення необхiдностi Наглядова рада має право усунути Виконавчий орган вiд виконання своїх обов'язкiв та прийняти на себе виконання всiх або частини функцiй Виконавчого органу Товариства, чи призначити будь-яку iншу особу на свiй розсуд до скликання позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв. 9. Голова Наглядової ради обирається Загальними Зборами Акцiонерiв. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та голосує на них, вiдкриває Загальнi Збори Акцiонерiв, органiзовує обрання Секретаря Загальних Зборiв Акцiонерiв. 9.1. У випадку неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один з членiв Наглядової ради, якщо iнше не визначено Загальними Зборами Акцiонерiв. 9.2. Голова Наглядової ради, окрiм вищевказаних повноважень Наглядової ради, також надiляється наступними повноваженнями: 9.2.1. Розглядати звiти, якi подає Виконавчий орган, а також iншi посадовi особи Товариства згiдно з технологiчною карткою. 9.2.2.Аналiзувати дiї Виконавчого органу Товариства, реалiзацiю iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури продукцiї. 9.2.3. Виступати, у разi необхiдностi, iнiцiатором проведення позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв, незалежних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 9.2.4. Подавати Загальним Зборам Акцiонерiв звiти, пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. 9.2.5. Скасовувати накази Виконавчого органу та iнших посадових осiб Товариства, що суперечать iнтересам Акцiонерiв та рiшенням Загальних Зборiв Акцiонерiв. 9.2.6. Будь-коли вносити будь-якi змiни в статутнi документи дочiрнiх пiдприємств та фiлiй. 9.2.7. Здiйснювати iншi дiї щодо керiвництва Наглядовою радою та контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу та iнших посадових осiб Товариства. 10. Засiдання Наглядової ради. Винагорода посадовiй особi не сплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi. Начальник ковбасного цеху ВАТ "Ренiйський м'ясокомбiнат", 68800, Україна, Одеська обл.м..Ренi, вул..Весела, 56 Перелiк попереднiх посад: 2. Майстер ковбасного цеху Ренiйсько-виробничої дiлянки 3. Майстер ковбасного цеху орендного пiдприємства "Ренiйський м'ясокомбiнат" 4. Начальник ковбасного цеху орендного пiдприємства "Ренiйський м'ясокомбiнат" 5. Начальник ковбасного цеху ВАТ "Ренiйський м'ясокомбiнат" Обраний членом Наглядової ради ПАТ _РЕНIЙСЬКИЙ М_ЯСОКОМБIНАТ_ за Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ _РЕНIЙСЬКИЙ М_ЯСОКОМБIНАТ_ вiд 09.03.2011 р. Обраний на посаду Голови Наглядової Ради ПАТ _РЕНIЙСЬКИЙ М_ЯСОКОМБIНАТ_ за Рiшенням прийнятим на засiданнi Наглядової ради ПАТ _РЕНIЙСЬКИЙ М_ЯСОКОМБIНАТ_ вiд 09.03.2011р. Строк, на який призначено на зазначену посаду _ 3 роки. Протягом 2012 року переобрання посадової особи не вiдбувалося. Стаж керiвної роботи 3 роки.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Усамов Тимерлан Алманович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 526001, 15.08.2000, Ренiйським РВ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1983
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння ВАТ "Ренiйський елеватор", 68800, Україна, Одеська обл.м..Ренi, вул..28 Червня, 282
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:До компетенцiї спостережної ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенцiї спостережної ради належить: 1. визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 2. затвердження внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що передбаченi п.п.2 п.7.3. Статуту; 3. встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 4. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 5. проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 6. визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; 7. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; 8. забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором; 9. затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 10. призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв Товариства; 11. узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв; 12. призначення та звiльнення голiв та секретарiв (секретарiату) загальних зборiв, погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв; 13. прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму вiд 25 до 50% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства; 14. затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; 15. визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; 16. надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного; 17. надання правлiння рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору. Спостережна рада звiтує перед загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Обрання загальними зборами акцiонерiв. Винагорода посадовiй особi не сплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi. Член наглядової ради ПАТ "Ренiйський м'ясокомбiнат", 68800, Україна, Одеська обл.м..Ренi, вул..Весела, 56 Перелiк попереднiх посад: Член наглядової ради ПАТ "Ренiйський м'ясокомбiнат", 68800, Україна, Одеська обл.м..Ренi, вул..Весела, 56 2.Голова правлiння ВАТ "Ренiйський елеватор", 68800, Україна, Одеська обл.м..Ренi, вул..28 Червня, 282 Протягом 2012 року переобрання посадової особи не вiдбувалося. Стаж керiвної роботи 2 роки.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Усамова Медiнат Магдiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 143044, 26.01.1996, Ренiйський РВ УМВС України в Од.обл.
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приймальник замовлень Ренiйського мiстпобуткомбiната.
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:До компетенцiї спостережної ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенцiї спостережної ради належить: 1. визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 2. затвердження внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що передбаченi п.п.2 п.7.3. Статуту; 3. встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 4. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 5. проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 6. визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; 7. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; 8. забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором; 9. затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 10. призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв Товариства; 11. узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв; 12. призначення та звiльнення голiв та секретарiв (секретарiату) загальних зборiв, погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв; 13. прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму вiд 25 до 50% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства; 14. затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; 15. визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; 16. надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного; 17. надання правлiння рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору. Спостережна рада звiтує перед загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Обрана членом Наглядової ради ПАТ _РЕНIЙСЬКИЙ М_ЯСОКОМБIНАТ_за Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ _РЕНIЙСЬКИЙ М_ЯСОКОМБIНАТ_ вiд 09.03.2011 р. Строк, на який призначено на зазначену посаду _ 3 роки.Протягом 2012 року переобрання посадової особи не вiдбувалося. Стаж керiвної роботи 2 роки. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 9,0108%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: Швея в Надтеречному райпобуткомбiнатi. 2. Лаборант "Совхоз-завода "Придунайський". 3. Приймальник замовлень Ренiйського мiстпобуткомбiната.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Терзiогло Федiр Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 143044, 26.01.1996, Ренiйський РВ УМВС України в Од.обл.
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** незавершене вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Брокер ВАТ "Ренiйський елеватор", 68800, Україна, Одеська обл.м..Ренi, вул..28 Червня, 282
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:До компетенцiї спостережної ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенцiї спостережної ради належить: 1. визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 2. затвердження внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що передбаченi п.п.2 п.7.3. Статуту; 3. встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 4. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 5. проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 6. визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; 7. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; 8. забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором; 9. затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 10. призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв Товариства; 11. узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв; 12. призначення та звiльнення голiв та секретарiв (секретарiату) загальних зборiв, погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв; 13. прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму вiд 25 до 50% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства; 14. затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; 15. визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; 16. надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного; 17. надання правлiння рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору. Спостережна рада звiтує перед загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Обраний членом Наглядової ради ПАТ _РЕНIЙСЬКИЙ М_ЯСОКОМБIНАТ_ за Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ _РЕНIЙСЬКИЙ М_ЯСОКОМБIНАТ_ вiд 09.03.2011 р. Строк, на який призначено на зазначену посаду _ 3 роки. Протягом 2012 року переобрання не було. Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: Митний брокер ВАТ "Ренiйський елеватор", Менеджер ВАТ "Ренiйський елеватор".


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДиректорУсамов Алман АлiйовичКЕ, 013958, 15.11.1995, Ренiйським РВ УМВС України в Одеськiй областi01.04.1996520.2617669352000
Член наглядової ради - Головний бухгалтерТерзiогло Лiдiя СеменiвнаКЕ, 801022, 26.09.1997, Ренiйським РВ УМВС України в Одеськiй областi01.04.1996520.2617669352000
Голова ревiзiйної комiсiїКуля Ганна АфанасiївнаКЕ, 801360, 27.10.1997, Ренiйським РВ УМВС України в Одеськiй областi01.04.1996520.2617669352000
Голова наглядової радиУсамов Аслан АлмановичМЕ, 497020, 21.09.2004, Ренiйським РВ УМВС України в Одеськiй областi01.04.19966523.28215454652000
Член наглядової радиУсамов Тимерлан АлмановичКЕ, 526001, 15.08.2000, Ренiйським РВ УМВС України в Одеськiй областi01.04.19961100.55373773110000
Член наглядової радиУсамова Медiнат МагдiївнаКЕ, 143044, 26.01.1996, Ренiйський РВ УМВС України в Од.обл.01.04.19961576279.3455826815762000
Усього 16680 83.96677574 16680 0 0 0