ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв складає 65 працiвникiв. Середня численнiсть працiвникiв, якi працюють за сумiцниством - вiдсутнi Середня численнiсть працiвникiв, якi працюють неповний робочий день - вiдсутнi Середня численнiсть позаштатних працiвникiв - вiдсутнi - фонд оплати працi.812 тис. грн. У зв'язку зi збiльшенням заробiтної плати, розмiр фонду оплати працi у 2012 роцi збiльшився у порiвняннi з 2011 роком на 27 тис. грн. Кадрова полiтика пiдприємства: У рамках стратегiї розвитку персоналу реалiзуються програми пiдвищення квалiфiкацiї й проведення тренiнгiв, спрямованих на пiдвищення якостi обслуговування клiєнтiв. Велика увага придiляється пiдбору й навчанню персоналу. На Пiдприємствi створена рада з роботи з молодими фахiвцями. На основi тарифної системи оплати працi було розроблено й затверджено Положення про систему оплати й стимулювання працi працiвникiв, що дозволяє здiйснювати диференцiйований пiдхiд в оплатi працi рiзних груп працiвникiв залежно вiд складностi виконуваних завдань, умов працi, а також територiального розташування. Крiм цього, за рiшенням керiвництва Пiдприємства виплачуються грошовi премiї. затверджено вiдповiднi положення про оплату тимчасової непрацездатностi, про матерiальну допомогу з нагоди народження дитини, смертi близьких родичiв.