ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2627 2603 0 0 2627 2603
будівлі та споруди 2024 2012 0 0 2024 2012
машини та обладнання 383 378 0 0 383 378
транспортні засоби 126 123 0 0 126 123
інші 94 90 0 0 94 90
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2627 2603 0 0 2627 2603
Опис - термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) Група 3 - будiвлi, термiн корисного використання - 20 рокiв; споруди, термiн корисного використання - 15 рокiв; передавальнi пристрої, термiн корисного використання - 10 рокiв; Група 4 - машини та обладнання, термiн корисного використання - 5 рокiв; електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує 2500 гривень, термiн корисного використання - 2 роки; Група 5 - транспортнi засоби, термiн корисного використання - 5 рокiв; Група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi), термiн корисного використання - 4 рокiв; Група 9 - iншi основнi засоби, термiн корисного використання - 12 рокiв; - первiсна вартiсть основних засобiв - 6220 тис. грн. Група 3 - будiвлi, споруди, передавальнi присторої - 4618 тис. грн. Група 4 - машини та обладнання - 953 тис.грн. Група 5 - транспортнi засоби - 330 тис.грн. Група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 311 тис.грн. Група 9 - iншi основнi засоби - 8 тис. грн. - ступiнь їх зносу Група 3 - будiвлi, споруди, передавальнi присторої - 56% Група 4 - машини та обладнання - 56% Група 5 - транспортнi засоби - 56% Група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 61% Група 9 - iншi основнi засоби - 50% - ступiнь їх використання Група 3 - будiвлi, споруди, передавальнi присторої - 100 % Група 4 - машини та обладнання - 100% Група 5 - транспортнi засоби - 100% Група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 100% Група 9 - iншi основнi засоби - 100% - сума нарахованого зносу за рiк 2012 - 250 тис. грн. Група 3 - будiвлi, споруди, передавальнi присторої - 122 Група 4 - машини та обладнання - 75 Група 5 - транспортнi засоби - 25 Група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 28 Група 9 - iншi основнi засоби - 0 - чим зумовленi суттєвi змiни у вартостi основних засобiв- iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента. Немає обмеження на використання майна емiтента.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 3624 3208
Статутний капітал (тис.грн.) 35 35
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 35 35
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Вартiсть чистих активiв ПАТ "РЕНIЙСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" складає 3 624 тис. грн. та статутний капiтал складає 35 тис. грн. Т.ч., вартiсть чистих активiв є бiльшою за статутний капiтал товариства та на думку аудитора, товариство дотримується вимог чинного законодавства.