ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) С 26.01.1945 року Ренiйський забiйний пункт входив до складу Iзмаїльського м'ясокомбiнату. Згiдно приказу агропрома Одеської областi № 82 вiд 28.04.1988 Ренiйський забiйний пункт Iзмаїльського м'ясокомбiнату перетворений в Ренiйський м'ясокомбiнат. С 17.02.1989 року Ренiйський м'ясокомбiнат перейшов на оренду, а в жовтнi 1992 створив органiзацiю орендарiв Ренiйського м'ясокомбiнату i переуклав договiр оренди з правом викупу з фондом державного майна регiональним вiддiленням по Одеської областi. 21.12.1993 р. АТ "Ренiйський м'ясокомбiнат" зареєстрований Ренiйської районною державною адмiнiстрацiєю в Одеської областi пiд № 181. С 24.12.1994 р. пiсля проведення приватизацiї зареєстровано ВАТ "Ренiйський м'ясокомбiнат". 09.03.2011р. на загальних зборах акцiонерiв прийнято рiшення про змiну найменування товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до закону України "Про акцiонернi товариства". Змiнена назва Вiдкрите акцiонерне товариство "Ренiйський м'ясокомбiнат" на Публiчне акцiонерне товариство "Ренiйський м'ясокомбiнат". злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiлу не було
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Емiтент використовує лiнiйну органiзацiйну структуру управлiння. Структура ПАТ "Ренiйський м'ясокомбiнат" складається з наступних пiдроздiлiв: - два цеха по виробництву ковбасно-мясних виробiв; - три склади; - двi продовольчих крамницi, розташованих у мiстi Ренi; - база вiдпочинку "Сонячна" У вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства не вiдбувалося.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду товариству не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Функцiональна валюта i валюта представлення Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi товариства є гривня. Короткострокова/довгострокова класифiкацiя Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов'язання) класифiкуються як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання. Вiдстроченi доходи i вiдповiднi витрати на пiдключення класифiкуються як поточнi. Операцiї в iноземнiй валютi Операцiї, що здiйснюються у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної (iноземнi валюти), спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiї на дату проведення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату проведення операцiї. Результат такого перерахунку визнається у прибутках та збитках. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. Результат такого перерахунку визнається у прибутках або збитках вiд змiни справедливої вартостi статтi. Визнання та оцiнка доходiв Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що товариство отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути вiрогiдно визначенi. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або такої, що пiдлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусiв i податкiв з продажу. Цi податки вважаються отриманими вiд iменi державних органiв. Доходи, головним чином, являють собою доходи вiд реалiзацiї машин для охолодження повiтря,компресорiв,також послуг по ремонту та технiчному обслуговуванню машинi устаткування промислового призначення. Основнi засоби Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Вартiсть основних засобiв включає в себе вартiсть професiйних послуг, а також, у випадку квалiфiкованих активiв витрати на позики капiталiзуються. Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, до їх оцiночної залишкової вартостi, якщо така iснує, протягом усього очiкуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового використання. Витрати на ремонт та утримування основних засобiв вiдображаються по мiрi їх понесення. Якщо капiталiзуються новi запаснi частини, замiненi запаснi частини виводяться з експлуатацiї, i їх залишкова балансова вартiсть визнається збитком вiд вибуття. Якщо сума очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання суттєвою для фiнансової звiтностi, приведена вартiсть очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання включається до первiсної вартостi вiдповiдного активу, якщо виконуються критерiї визнання резерву. Знос нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: Категорiя активу Термiн корисного використання (роки) Будинки та споруди 15-20 Машини та обладнання 5 Транспорт 5 Iнструменти, прилади, iнвентар 4 Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та залишкова вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно. Очiкується, що залишкова вартiсть дорiвнюватиме нулю для бiльшостi активiв. Визнання об'єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання або вибуття. Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку iз припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту про фiнансовi результати за рiк, в якому вiдбулось припинення визнання об'єкту. Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв, або протягом строку вiдповiдної оренди, якщо вiн менший за перший. Незавершене будiвництво Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий елемент основних засобiв та бiологiчних активiв. По завершеннi будiвництва вартiсть об'єкту переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв та бiологiчних активiв. Знос на об'єкти незавершеного будiвництва не нараховується. Державнi субсидiї Пiдприємство не отримує державнi субсидiї . Субсидiї квалiфiкуються як тi, що належать до активiв. Отриманi субсидiї вiдображаються як доходи майбутнiх перiодiв та визнаються у Звiтi про фiнансовi результати протягом тих перiодiв i у тiй пропорцiї, в яких вiдбувається нарахування амортизацiї даних активiв. Оренда Оренда класифiкується як фiнансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всi значнi ризики i вигоди власностi передаються орендаревi. Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Оцiнка оренди залежить вiд сутностi операцiй. Але, як правило, умови, що дозволяють товариству класифiкувати оренду як фiнансову, є такими: якщо строк оренди перевищує 75% очiкуваного строку корисного використання або якщо дисконтована вартiсть мiнiмальних орендних платежiв перевищує 90% справедливої вартостi орендованого активу. Основнi засоби, придбанi шляхом фiнансової оренди, капiталiзуються та вiдображаються за меншою з двох величин: справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу i збитку вiд зменшення корисностi. Знос на орендованi активи нараховується протягом усього строку корисного використання активу. Однак якщо вiдсутня об'рунтована впевненiсть у тому, що до товариства перейде право власностi на актив у кiнцi строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких перiодiв: строку корисного використання активу i строку оренди. Платежi за операцiйну оренду вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв на пiдставi лiнiйного методу протягом усього строку вiдповiдної оренди. Витрати на позики Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, який в силу необхiдностi вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики складаються з вiдсоткiв та iнших витрат, понесених у зв'язку з залученням позикових коштiв. Нематерiальнi активи Придбанi нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, створенi усерединi компанiї, за винятком капiталiзованих витрат на розробку, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдображаються у прибутках та збитках за перiод, у якому вони виникли. Нематерiальнi активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом усього строку їх корисного використання. Строки корисного використання та методи амортизацiї нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно. Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: Категорiя активу Термiн корисного використання (роки) Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу i визнаються у звiтi про сукупний дохiд як iншi витрати. Зменшення корисностi не фiнансових активiв На кожну звiтну дату товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення корисностi, товариство здiйснює оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу - це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiннiсть вiд використання активу. Вiдшкодовувана вартiсть визначається для окремого активу, за вирахуванням випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень, генерованих iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, вважається, що кориснiсть активу зменшилась, i вiн списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову вартiсть грошей i ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку, за наявностi. У разi неможливостi визначення таких операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами чи iншими доступними показниками справедливої вартостi. Збитки вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi визнаються у прибутках та збитках. Одиниця, що генерує грошовi кошти, являє собою найменшу iдентифiковану групу активiв, яка генерує грошовi надходження, здебiльшого незалежнi вiд грошових надходжень вiд iнших активiв або груп активiв. Виходячи зi специфiки операцiйної дiяльностi товариства, керiвництво визначило, що товариство має одну одиницю, що генерує грошовi кошти, яка представляє собою усi активи товариства. На кожну звiтну дату визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. Якщо такi ознаки є, проводяться розрахунки вiдшкодовуваної вартостi. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi Якщо це так, балансова вартiсть активу збiльшується до вiдшкодовуваної вартостi активу. Ця збiльшена вартiсть не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б визначена за вирахуванням амортизацiї, якби у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi активу. Таке сторнування вартостi визнається у складi прибуткiв та збиткiв. Пiсля сторнування знос коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлу переоцiненої балансової вартостi активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi на систематичнiй основi протягом строку його корисного використання. Запаси Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї товарiв, що будуть проданi окремо. Собiвартiсть запасiв визначається за методом собiвартостi перших за часом отримання запасiв. Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва складається з вартостi сировини та матерiалiв, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат та розподiлених загальновиробничих витрат згiдно з нормальною виробничою потужнiстю товариства. Чиста реалiзацiйна вартiсть визначається як можлива цiна продажу згiдно до звичайних умов бiзнесу, зменшена на витрати на завершення товару та передпродажну пiдготовку. Фiнансовi активи Первiсне визнання та оцiнка Фiнансовi активи згiдно з МСБО (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, що утримуються до погашення; або фiнансовi активи, наявнi для продажу або похiднi фiнансовi iнструменти, якi були визначенi як ефективний iнструмент хеджування. Пiд час первiсного визнання фiнансових активiв товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю. Фiнансовi активи товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, всi з яких класифiкуються як кредити та дебiторська заборгованiсть згiдно з МСБО (IAS) 39. Кредити i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. Такi фiнансовi активи первiсно визнаються за справедливою вартiстю з додаванням суми прямих витрат за операцiями, якщо такi є. Подальша оцiнка Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи в подальшому вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисностi. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя вiдображається у складi фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд. Фiнансовi зобов'язання Первiсне визнання та оцiнка Фiнансовi зобов'язання згiдно з МСБО (IAS) 39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках, кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти ефективного хеджування. Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань товаритсво присвоює їм вiдповiдну категорiю. Фiнансовi зобов'язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням, а у випадку кредитiв та позик, суми прямих витрат за операцiями. Фiнансовi зобов'язання Групи включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також кредити i позики. Подальша оцiнка Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики та торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з фiксованим термiном погашення, подальша оцiнка вiдбувається за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання, а також по мiрi амортизацiї з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у звiтi про сукупний дохiд у складi фiнансових витрат. Зменшення корисностi фiнансових активiв Компанiя визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв або групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв вiдбувається тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї або бiльше подiй, якi настали пiсля первiсного визнання активу ("у випадку виникнення збиткiв"), i такий випадок виникнення збиткiв впливає на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можуть бути надiйно визначеними. Об'єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов'язання зi сплати вiдсоткiв або основної суми боргу, iмовiрнiсть їх банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також ознаки на пiдставi доступної ринкової iнформацiї, помiрного зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, якi корелюють зi збитками. Вiдносно активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, товариство спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак зменшення корисностi iндивiдуально значимих фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими. У випадку, якщо об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансового активу, що розглядається вiдокремлено, суттєвого або несуттєвого вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, якi оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, i щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не оцiнюються на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. За наявностi об'єктивних ознак понесення збиткiв в результатi зменшення корисностi фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (не включаючи майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках для всiх знецiнених фiнансових активiв. Кредити та дебiторська заборгованiсть разом з вiдповiдним резервом списуються, коли немає реальної перспективи вiдшкодування найближчим часом. Якщо в наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується або збiльшується в зв'язку з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Припинення визнання фiнансових iнструментiв Фiнансовi активи Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо: - минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу; - товариство передало свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов'язання за виплатами третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки за "транзитною" угодою; або (a) товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) товариство не передало, але i не зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом. Фiнансовi зобов'язання Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, така замiна або модифiкацiя вiдображається як припинення визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у прибутках та збитках. Податки Пiдприємство є платником податку на прибуток,ПДВ. Поточнi та вiдстроченi податки на прибуток вiдсутнi. Резерви Резерви визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому товариство має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов'язання можна достовiрно визначити. Якщо товариство планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що стосуються резерву, вiдображаються у прибутках та збитках за вирахуванням вiдшкодування. Умовнi активи i зобов'язання Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. Подiї пiсля звiтної дати Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими. 5. ОБЛIКОВI ОЦIНКИ I ОСНОВНI ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI В ОЦIНКАХ - ПЕРЕВIРИТИ ЩЕ ОЦIНОЧНI ЗНАЧЕННЯ Є У КОЖНОГО ТОВАРИСТВА Облiковi оцiнки Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi або такi, що здiйснюють на неї вплив, а також пов'язане з ними розкриття iнформацiї повиннi бути оцiненi, що вимагає вiд керiвництва здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату пiдготовки фiнансової звiтностi. "Критична облiкова оцiнка" є одночасно суттєвою для вiдображення як фiнансового стану товариства, так i результатiв її дiяльностi та вимагає вiд керiвництва найбiльш складних, суб'єктивних або комплексних суджень, найчастiше внаслiдок необхiдностi оцiнки впливу аспектiв, якi за своєю суттю є невизначеними. Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть змiнитися у майбутньому. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, у майбутньому. Знос i амортизацiя Знос i амортизацiя 'рунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках майбутнiх строкiв корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової кон'юнктури та iнших чинникiв, i подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних нарахувань. Строки корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх iнших суттєвих аспектiв. У випадку iстотних змiн очiкуваних строкiв корисного використання амортизацiйнi нарахування коригуються на перспективнiй основi. Зменшення корисностi не фiнансових активiв Основнi засоби та нематерiальнi активи тестуються на зменшення корисностi раз на рiк або за наявностi обставин, що вказують на можливiсть зменшення корисностi. Чинники, що вважаються суттєвими для iнiцiювання оцiнки на предмет зменшення корисностi, включають таке: iстотне падiння ринкових цiн, суттєве недовиконання показникiв операцiйної дiяльностi, з огляду на iсторичнi або очiкуваннi в майбутньому результати операцiйної дiяльностi, суттєвi змiни у використаннi активiв або в загальнiй бiзнес стратегiї товариства, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рiшення про їхню лiквiдацiю або замiну, i пошкодженi активи або активи, знятi з експлуатацiї, негативнi галузевi або економiчнi тенденцiї та суттєва перевитрата коштiв у розвитку активiв. Оцiнка вiдшкодовуваних сум активiв повинна частково 'рунтуватися на оцiнках керiвництва, включаючи визначення вiдповiдних активiв, що генерують грошовi кошти, оцiнку очiкуваних показникiв операцiйної дiяльностi, здатнiсть активiв генерувати дохiд, припущення щодо кон'юнктури ринку в майбутньому. Змiни в обставинах, а також в оцiнках i припущеннях керiвництва можуть призвести до збиткiв вiд зменшення корисностi у вiдповiдних перiодах. Зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої дебiторської заборгованостi Керiвництво товариства оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi за методом визначення платоспроможностi окремих дебiторiв. МСФЗ 39 вимагає оцiнювати збиток вiд знецiнення, що визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ефективною процентною ставкою. Фактори, що приймаються до уваги пiд час оцiнення дебiторської заборгованостi, включають її аналiз за термiном виникнення, фiнансове положення та кредитну iсторiю покупця. Судовi спори i претензiї Товариство може бути об'єктом рiзного роду судових спорiв i претензiй, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актiв, стосовно результату яких iснує значний ступiнь невизначеностi. Керiвництво проводить оцiнку, серед iнших чинникiв, ступеню ймовiрностi несприятливого результату i можливостi реальної оцiнки суми збитку. Непередбачуванi подiї або змiни цих факторiв можуть вимагати збiльшення або зменшення суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої ранiше внаслiдок того, що таке нарахування не вважалося ймовiрним або реальна оцiнка не була можливою.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) Керiвництву ПАТ "РЕНIЙСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", НКЦПФР ЗВIТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕНIЙСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" за 2012 рiк ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА "ГРАНТЬЕ" у виглядi ТОВ Корд ЄДРПОУ 21026423 Мiсцезнаходження: 65059, м. Одеса, проспект Адмiральський 33-А, оф. 210 Дата та орган проведення державної реєстрацiї: Зареєстроване виконавчим комiтетом Одеської мiської ради 23 травня 1995 року з номером запису про включення до ЄДР 1 556 120 0000 006896 Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення в реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги № 4420 Рiшення Аудиторської палати України вiд 27.01.2011 р. за № 227/3.1 Iнформацiя про аудитора Пархоменко Ольга Сергiївна Сертифiкат аудитора серiя А № 006098, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 162/4 вiд 13.04.2006р., термiном дiї до 13.04.2016р. Контактний телефон (0482) 32-46-99 Договiр на проведення аудиту № 401 вiд 01 лютого 2013 року Дата початку та закiнчення проведення аудиту 15 квiтня 2013 року по 19 квiтня 2013 року ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНIЙСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" Код ЕДРПОУ 13922681 Мiсцезнаходження 68800, Одеська область, Ренiйський район, м. Ренi, вул. Весела, буд. 56 Дата державної реєстрацiї 21 грудня 1993 року Основнi види дiяльностi 10.13 Виробництво м'ясних продуктiв 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 10.51 Перероблення молока, виробництво масли та сиру 47.30 Роздрiбна торгiвля пальним 46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 55.20 Дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання Статутний капiтал, грн. 34 763,75 грн. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 65 осiб Опис аудиторської перевiрки Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕНIЙСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом - "попередня фiнансова звiтнiсть"). Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтцi до фiнансової звiтностi концептуальної основи спецiального призначення, що 'рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Концептуальною основою попередньої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р., є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО 1". До попередньої фiнансової звiтностi за 2012 рiк розмiр суттєвостi помилки розраховано аудитором у сумi 155 тис. грн. Розмiр суттєвостi помилки з замовником не обговорювався, тому розмiр суттєвостi визначався у вiдношеннi к виявленим у ходi аудиту вiдхилень згiдно професiйного судження аудитора та вiдповiдно вимог мiжнародних стандартiв аудиту. Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами: - Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями; - Закон України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi"; - Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок"; - Закон України "Про акцiонернi товариства"; - Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема, Мiжнародних стандартiв аудиту 210, 700,705, 706, 800 та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку; - РОЗ'ЯСНЕННЯ "Щодо особливостей формату та змiсту аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) за результатами аудиту рiчної за 2012 рiк фiнансової звiтностi при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, за умови обрання емiтентом датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.", рiшення АПУ № 266/15 вiд 04.04.2013 року; - "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", рiшення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006р. зi змiнами та доповненнями; - "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики", рiшення ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р.; - Положення (стандарти) бухгалтерського облiку; - Закон України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями; - Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями; - "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями; - Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк, реєстрацiйнi та дозвiльнi документи, оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансових рахунках за 2012 рiк, аналiтичнi данi по балансових рахунках за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року, наказ про облiкову полiтику. Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та тестування перевiрено показники попередньої фiнансової звiтностi, виявленi принципи оцiнки статей балансу товариства, проаналiзована облiкова полiтика Товариства. Бухгалтерський облiк товариство здiйснює вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999р., iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. На пiдприємствi застосовується журнально-ордерна система облiку. Об'єкти оподатковування, за згодою товариства, не перевiрялися. Фiнансова звiтнiсть товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за принципом облiку за первiсною вартiстю, за винятком основних засобiв (будiвлi та передавальнi пристрої), якi оцiнюються за справедливою вартiстю. Згiдно спiльного листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби статистики України вiд 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 ПАТ "РЕНIЙСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" обрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р. в цьому випадку, його перша фiнансова звiтнiсть за звiтнi перiоди 2012 року є попередньою фiнансовою звiтнiстю, i в нiй не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк. Для складання попередньої фiнансової звiтностi та попередньої консолiдованої фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2012 рiк i першої фiнансової звiтностi та консолiдованої фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2013 рiк застосовуються МСФЗ, що будуть чиннi на 31.12.2013 р., з урахуванням виняткiв, визначених у МСФЗ 1. Важливi аспекти облiкової полiтики Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалася вiдповiдно до наказу "Про облiкову полiтику", на пiдставi Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V, Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнших нормативних документiв. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть При пiдготовцi попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: - Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування; - Застосування об'рунтованих облiкових оцiнок та розрахункiв; - Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд МСФЗ у примiтках до фiнансової звiтностi Компанiї; - Пiдготовку попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним; - Облiк та розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин та операцiй мiж пов'язаними сторонами; - Облiк та розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають коректування чи розкриття; - Розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - Достовiрне розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всiх наданих кредитах або гарантiї вiд iменi керiвництва. Керiвництво Компанiї також несе вiдповiдальнiсть за: - Розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної системи внутрiшнього контролю в Компанiї; - Ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства та стандартiв бухгалтерського облiку вiдповiдної чинного законодавства України; - Вжиття заходiв у рамках своєї компетенцiї для захисту активiв Компанiї; - Виявлення i запобiгання фактiв шахрайства та iнших зловживань. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо попередньої фiнансової звiтностi. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Обмеження обсягу роботи аудитора. Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Через характер облiкових записiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть активiв та зобов'язань за допомогою iнших аудиторських процедур. Товариство не проводило аналiзу на знецiнення основних коштiв станом на 31 грудня 2011 року, як того вимагає Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку № 36 "Зменшення корисностi активiв" (МСБО 36). На нашу думку, iснують ознаки того, що такi основнi кошти могли втратити частину своєї вартостi внаслiдок негативного впливу фiнансової кризи. Ми не змогли оцiнити вплив цього вiдхилення вiд МСБО 36 на звiт про сукупнi доходи та витрати Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. Наша думка щодо фiнансової звiтностi поточного перiоду мiстить застереження у зв'язку з можливим впливом даних обставин на порiвняннiсть показникiв поточного i минулого року. Умовно - позитивна думка щодо повного комплекту фiнансової звiтностi На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi", попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ "РЕНIЙСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтцi до попередньої фiнансової звiтностi, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на Примiтку до попередньої фiнансової звiтностi, яка пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану ПАТ "РЕНIЙСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання. Попередню фiнансову звiтнiсть ПАТ "РЕНIЙСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ "РЕНIЙСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" може бути не прийнятною для iнших цiлей. Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360. Iнша допомiжна iнформацiя Визначення вартостi чистих активiв. Згiдно частинi третiй ст. 155 Цивiльного кодексу України, якщо вартiсть чистих активiв товариства є меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Вартiсть чистих активiв ПАТ "РЕНIЙСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" складає 3 624 тис. грн. та статутний капiтал складає 35 тис. грн. Т.ч., вартiсть чистих активiв є бiльшою за статутний капiтал товариства та на думку аудитора, товариство дотримується вимог чинного законодавства. Iнша iнформацiя Суттєвих невiдповiдностей мiж попереднiй фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть)" не виявлено. Значнi правочинi Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства" не вiдбувалося. Стан корпоративного управлiння Система корпоративного управлiння дiє згiдно принципiв, передбачених статутом товариства. Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Директор та Ревiзiйна комiсiя. Товариство щорiчно проводить загальнi збори по результатах господарської дiяльностi за вiдповiдний рiк, на яких розглядаються пiдсумки виробничо-фiнансової дiяльностi, затвердження рiчного фiнансового звiту, розподiл прибуткiв та iншi питання, якi належать до їх компетенцiї. Товариство проводить щорiчну аудиторську перевiрку за участю зовнiшнього аудитора. Про призначення зовнiшнього аудитора приймає рiшення Голова правлiння. Протягом останнiх трьох рокiв аудиторськi перевiрки товариства проводилися у середньому 1 раз на рiк та зовнiшнього аудитора не змiнювали. Взаємовiдношення з зацiкавленими особами здiйснюються згiдно з чинним законодавством Шахрайство при аудитi фiнансової звiтностi. При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. Iнформацiя за п.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Дiї, щодо контролю за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", якi могли би вплинути на фiнансово-господарський стан пiдприємства та призвести до змiни вартостi цiнних паперiв протягом 2012 року не вiдбувалися. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не визначенi вимоги щодо лiквiдностi учасникiв фондового ринку. Протягом 2012 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями. Станом на 31 грудня 2012 року товариство не має в управлiння активiв недержавних пенсiйних фондiв. Директор - аудитор АКФ "ГРАНТЬЕ" /Пархоменко О.С./ 19.04.2013 року Україна, мiсто Одеса, проспект Адмiральський 33-А, оф. 210
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Товариство виробляє такi товари: - варенi ковбаси; - копченi ковбаси та м'яснi вироби; - займається продажем бакалiйних товарiв; - послуги по органiзацiї вiдпочинку; Перспективнiстю виробництва ковбасних виробiв є збiльшення об'емiв виробництва ковбасних виробiв Пiдприємство не має залежностi вiд сезонних змiн Основнi ринки збуту: Одеська область. Основнi клiєнти: Ренiйський вiддiл освiти, ТОВ "КОПIЙКА - Р", ТОВ ТД "Копiйка", ТОВ "Бархан", Територiальний центр СО Ренiйської РДА, ПрАТ "Вiнницяагроспецпостач", КЗ Утконосiвська ЗОШ - Iнтернат, ФОП Гогуленко, ФОП Леснiченко, ФОП Колеснiченко, ДП "БВ "Кооператор", ПрАТ "Виноградар", Ренiйська центральна районна лiкарня, ПАТ СП "Чорноморська перлина", КФХ "Виноградне" основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту вiдсутнi Збут на пiдприємствi здiйснюється шляхом власної оптової i роздрiбної мережi. Пiдприємство здiйснює дiяльнiсть в харчовiй галузi, де, останнiм часом, спостерiгається тенденцiя скорочення виробництва. Конкуренти товариства - це м'ясокомбiнати, приватнi пiдприємцi та малi пiдприємства, розташованi на Українi. - збiльшити виробництво i реалiзацiю продукцiї; - полiпшити устаткування для виробництва; - збiльшити оплату працi працiвникам пiдприємства. ПАТ "Миронiвський хлiбопродукт" ФОП Петкова Людмила Iванiвна ФОП Юскевич-Красковський Олег Юрiйович ТОВ "АФЕ-Iнвест" ТОВ "Алвас" ТОВ "Епiцентр-К" ТОВ "Iнтек трейд" ТОВ "Торговий дiм "АУРЕУС" ПП "Укрпродсировина"
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування iнформацiю про основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв Основнi придбання активiв протягом 2007 року: Машини та обладнання - 13,4 тис. грн. Незавершене будiвництво - 157,6 тис. грн. Основнi придбання активiв протягом 2008 року: Машини та обладнання - 27,0 тис. грн. Транспортнi засоби - 303,0 тис. грн.. Iншi основнi засоби - 8,0 тис. грн. Незавершене будiвництво - 175,0 тис. грн. Основнi придбання активiв протягом 2009 року: Машини та обладнання - 92,0 тис. грн. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 62,0 тис. грн. Незавершене будiвництво - 224,0 тис. грн. Основнi придбання активiв протягом 2010 року: Машини та обладнання - 86,0 тис. грн. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 67,0 тис грн. Незавершене будiвництво - 527,0 тис. грн. Основнi придбання активiв протягом 2011 року: Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1284,0 тис.грн. Машини та обладнання - 317,0 тис. грн. Транспортнi засоби - 17,0 тис. грн.. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 41,0 тис грн. Iншi основнi засоби - 8,0 тис. грн. Незавершене будiвництво - 685,0 тис. грн Основнi придбання активiв протягом 2012 року: Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 17,0 тис.грн. Машини та обладнання - 83,0 тис. грн. Транспортнi засоби - 43,0 тис. грн.. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 83,0 тис грн. Iншi основнi засоби - 0 тис. грн. Незавершене будiвництво - 800,5 тис. грн. Якщо пiдприємство планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю, їх необхiдно описати, включаючи суттєвi умови придбання або iнвестицiї, їх вартiсть i спосiб фiнансування; Немає
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Емiтент має власнi основнi засоби. Будiвлi та споруди - 2108948 грн. Машини та обладнання - 232474 грн. Транспортнi засоби - 114649 грн. Iнструменти, прилади, iнвентар - 145144 грн. Iнше - 1715 грн. Орендованих не має. Кiлькiсть торгiвельних одиниць - 2. Кiлькiсть машин - 23 одиницi. Виробнича потужнiсть: 10 тонн м'яса в добу, ступiнь використання обладнання становить 4 %; 3 тони ковбасних виробiв в добу, ступiнь використання обладнання становить 50%. Основнi засоби знаходяться в Одеський областi. Повенi i нестабiльнiсть 'рунту пiд впливом 'рунтових вод iнформацiю щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення; немає
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть товариства є недосконале законодавство, нестабiльна економiчна ситуацiя. Галузь в якiй товариство здiйснює свою дiяльнiсть характеризується високим рiвнем конкуренцiї та високим рiвнем ризику.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства За 2012 рiк пiдприємство виплатило 94,0 тис. грн. штрафiв та пенi за виявленi порушення чинного законодавства
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Дiяльнiсть товариства залежить вiд виробництва продукцiї та своєчасної оплати заборгованостi за реалiзовану продукцiю.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець 2012 року у пiдприємства немає укладених, але не виконаних до -говорiв.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В перспективi на майбутнє пiдприємством ПАТ "Ренiйський мясокомбiнат" планується широке залучання до роботи молодих кадрiв, збiльшення виробництва.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Пiдприємство не проводило дослiджень i розробок в 2012 роцi
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи стороною в яких виступає емiтент вiдсутнi
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Вiдключення струму в електромережi сприяє погiршенню обладнання м"ясокомбiнату, призводить до зупинки дiї комп"ютерного обладнання пiд час його застосування, що вiдображається на його можливостi у подальшому використаннi та непрацездатностi.