ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи АКФ "Грантье"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21026423
Місцезнаходження Україна, Одеська область, Приморський, Одеса, 65010, пр-т Адмiральський, 33-А, кiм. 216
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4420
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2011
Міжміський код та телефон (0482) 32-46-98
Факс 32-46-99
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Здiйснення послуг згiдно договору.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи НАСК "Оранта"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02311342
Місцезнаходження УКРАЇНА , Київська область, д/н, м. Київ, 68800, д/н
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АА №239269
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Мiнiстерство фiнансiв України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.03.1997
Міжміський код та телефон 044 537-58-00
Факс 044 537-58-83
Вид діяльності Страховая деятельность
Опис Страхова дiяльнiсть згiдно договору.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "Пiвденний регiональний депозiтарно-торговий Фондовий центр "
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22452796
Місцезнаходження УКРАЇНА , Одеська область, д/н, м. Одеса, 65033, вул. Василя Стуса, будинок 2/1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № АГ 572165
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.02.2011
Міжміський код та телефон (0482) 34-21-26
Факс (0482) 34-21-26
Вид діяльності Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв
Опис Рiшення на укладання угоди прийнято загальними зборами акцiонерiв.