ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Усамов Алман Алiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

22.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Ренійський м'ясокомбінат"
1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13922681
1.4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Одеська область, Ренiйський район, м. Ренi, 68800, вул. Весела, буд. 56
1.5. Міжміський код та телефон, факс (04840) 4-18-54, 4-41-88
1.6. Електронна поштова адреса емітента meat@reni.uptel.net 2. meat@emitent.net.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

№ 80 (1584), Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

25.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

reni-rmk.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)