ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова ревiзiйної комiсiї ТОВ "Хамстер клаб iнтернешнл" д/н № 23791145, виданий д/н 22.08.2007 385 864 2.90000000000 % 385 864 0 0 0
Голова наглядової ради Тесленко Володимир Андрiйович СЮ № 053922, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 21.09.2007 19.03.1998 50 000 2.70826600000 % 50 000 0 0 0
Член наглядової ради ТОВ "ДЕМЗ-Iнжинiрiнг" д/н № 33377987, виданий д/н 50 000 2.71000000000 % 50 000 0 0 0
Генеральний директор Лазарєв Андрiй Анатолiйович СВ № 843719, виданий Запорiзьким РВ УМВС України в Запорiзькiй обл 13.11.2003 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Головний бухгалтер Багдасарян Олена Ашотiвна СВ № 384272, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 22.05.2001 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Усього   485 864 8.31826600000 % 485 864 0 0 0
Опис