ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

д/н
0.0000000
Загальнi збори у звiтному роцi не проводились у зв`язку з вiдсутнiстю акцiонера, що володiє контрольним пакетом акцiй (вiдсутнiсть кворуму загальних зборiв 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.