ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв - 26 осiб. Кiлькiсть позаштатних працiвникiв - 6 осiб. Осiб, що працюють за сумiсництвом немає. Працiвникiв, що працюють на умовах неповного рабочого часу немає. Фонд оплати працi у 2010 роцi склав 324,5 тис. грн. Фонд заробiтної плати зменшився на 203,5 тис. грн., в порiвняннi з 2009 роком через зменшення кiлькостi працiвникiв. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв не передбачається

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: