ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2010 рік

Титульний аркуш звіту

Генеральний директор       Тесленко Володимир Андрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
28.04.2011
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Дослiдно-експериментальний механiчний завод"
    Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01033326
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Запорізька область
     Район Комунарський
     Поштовий індекс 69063
     Населений пункт м. Запорiжжя
     Вулиця, будинок Ленiна, 20-В
     Міжміський код, телефон та факс 224-44-25, 061-224-44-25
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2011
    Річна інформація опублікована у 79(1084) Вiдомостi ДКЦПФР 28.04.2011
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація д/н
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)