ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2010 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
Iншi вирахування з доходу включають вартiсть повернення товару - 406 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи складаються з доходу вiд реалiзацiї iноземної валюти- 1964 тис.грн; доходу вiд списання безнадiйної кредиторської заборгованостi - 67 тис.грн; доходу вiд реалiзацiї оборотних активiв - 2085 тис.грн; доходу вiд операцiйної оренди активiв - 1708 тис.грн; доходу вiд операцiйної курсової рiзницi - 60 тис.грн; iншi доходи - 25 тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати складаються iз собiвартостi реалiзованої iноземної валюти - 1968 тис.грн; собiвартостi реалiзованих виробничих запасiв - 1989 тис.грн; втрат вiд операцiйної курсової рiзницi - 124 тис.грн; витрат вiд знецiнення запасiв - 21 тис.грн; визнаних штрафiв, пенi - 41 тис.грн; iнших витрат - 34 тис.грн.
Iншi фiнансовi доходи складаються з нарахованих вiдсоткiв банком.
Iншi доходи включають дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi.
Iншi витрати складаються iз залишкової вартостi списаних необоротних активiв- 133 тис.грн; втрат вiд неоперацiйної курсової рiзницi - 24 тис.грн