ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2010 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 1600
Первісна вартість 011 820820
Накопичена амортизація 012 660820
Незавершене будівництво 020 15261431
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 2240321817
Первісна вартість 031 6186962654
Знос 032 3946640837
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 2408923248
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 29731915
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 12341958
готова продукція 130 23912161
Товари 140 7441022
Векселі одержані 150 300
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 1493893
первісна вартість 161 1493893
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 3428
за виданими авансами 180 1701894
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 22591064
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 675306
у т. ч. в касі 231 01
в іноземній валюті 240 9700
Інші оборотні активи 250 12879
Усього за розділом ІІ 260 1463210320
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 00
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 3872133568

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 462462
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 1686115571
Резервний капітал 340 22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -4325-3743
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 1300012292
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 00
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 79278152
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 27941635
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 876203
з бюджетом 550 1610
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 85
з оплати праці 580 3124
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 1406911247
Усього за розділом IV 620 2572121276
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 3872133568


ПІБ керівника д/н
ПІБ головного бухгалтера Ганiчева Л.О.
Примітки:
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть за розрахунками за вiдшкодуванням завданих збиткiв - 2 тис.грн; заборгованiсть покупцiв - 973 тис.грн; заборгованiсть за наданими позиками працiвникам - 54 тис.грн; заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 6 тис.грн, iншої заборгованостi - 29 тис.грн. Iншi оборотнi активи включають податковi зобов`язання з передоплат - 79 тис.грн. Iншi поточнi зобов`язання складаються з заборгованостi за отриманою поворотною безвiдсотковою фiнансовою допомогою - 10567 тис.грн; неотриманих податкових накладних - 658 тис.грн; розрахункiв з пiдзвiтними особами - 22 тис.гр