ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
д/н    0.000  0.000   
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 8152.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
д/н    0.000  0.000000000000   
за векселями (всього) X 8152.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
д/н    0.000  X  
Податкові зобов'язання X 10.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 10567.000  X X
Інші зобов'язання X 2547.000  X X
Усього зобов'язань X 21276.000  X X


Опис: Iншi зобов`язання включають: кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1635 тис.грн; поточнi зобов`язання за розрахунками з одержаних авансiв - 203 тис.грн; поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування - 5 тис.грн; поточнi зобов`язання за розрахунками з оплати працi - 24 тис.грн; неотриманi податковi накладнi - 658 тис.грн; iншi зобов`язання - 22 тис.гр