ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  22313.000  21817.000   0.000  0.000  22313.000   21817.000
  - будівлі та споруди  16463.000  16300.000  0.000  0.000  16463.000   16300.000
  - машини та обладнання  4987.000  4880.000  0.000  0.000  4987.000  4880.000
  - транспортні засоби  585.000  408.000  0.000  0.000  585.000  408.000
  - інші  278.000  229.000  0.000  0.000  278.000  229.000
2. Невиробничого призначення:  90.000  0.000  0.000  0.000  90.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  90.000  0.000  0.000  0.000  90.000  0.000
Усього  22403.000  21817.000  0.000  0.000  22403.000  21817.000
Опис:  Термiни користування основними засобами не встановленi, обраний податковий метод нарахування амортизацiї. Умови користування ОЗ -задовiльнi. Первiсна вартiсть основних засобiв складає 62654 тис.грн. Сума нарахованого зносу основних засобiв складає 40837 тис.грн. Коефiцiєнт зносу основних засобiв товариства: будiвлi та соруди 64,24%, машини та обладнання 66,83%, транспортнi засоби 67,49%, iнструменти, прилади, iнвентар - 44,85%. Орендованих основних засобiв немає. Коефiцiєнт використання дорiвнює 100%. За звiтний перiод первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилася в 1,01 рази. Суттєвих змiн у складi машин, будiвель та транспортних засобiв протягом звiтного року не було. Товариство здає в оренду основнi засоби за залишковою вартiстю 374 тис.грн, у тому числi транспортнi засоби за залишковою вартiстю 85 тис.грн., будiвлi за залишковою вартiстю 289 тис. грн. Вартiсть оформлених у заставу ОЗ складає 50314 тис.грІнформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
12292.000 13000.000
461.600 461.600
461.600 461.600
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiод
Висновок Чистi активи Товариства бiльшi нiж величина статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного Кодексу України вiд 16.01.2003р. №435 IV. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець рок