ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2010 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Дослiдно-експериментальний механiчний завод" створено на базi "Дослiдно-експериментального механiчного заводу" тресту "Рембудмеханiзацiя". За час iснування Товариства злиття, приєднання, перетворення, видiлу не бул
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та вiдокремлених пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi порiвнянно з попереднiм роком немає. Для здiйснення виробничої дiяльностi завод має у своїй органiзацiйнiй структурi такi пiдроздiли: ливарний, механозбиральний, ремонтно-будiвельний, автротранспортний цехи, вiддiли голового механiка та енергетик
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї не надходил
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Згiдно вимог Закону України вiд 16.07.1999 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" було видано наказ "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику на пiдприємствi". Амортизацiя ОЗ нараховується податковим методом. Оцiнка вибуття запасiв протягом року проводилась середньозваженим методом. Створення резерву сумнiвних боргiв облiковою полiтикою Товариства не передбачено. Облiк фiнансових iнвестицiй вiдповiдно до вимог П(С)БО №12 "Фiнансовi iнвестицiї
Текст аудиторського висновку ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про фiнансову звiтнiсть Вiдкритого акцiонерного товариства "Дослiдно-експериментальний механiчний завод" за 2010 рiк. Керiвництву ВАТ Дослiдно-експериментальний механiчний завод для надання до Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку. Незалежним аудитором Гончаровою Валентиною Георгiївною проведена аудиторська перевiрка згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту. Цi стандарти зобов`язують аудитора планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення думки аудитора.
Мета аудиту виказування незалежної професiйної думки стосовно достовiрностi фiнансової звiтностi ВАТ Дослiдно-експериментальний механiчний завод (далi ВАТ ДЕМЗ) в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним бухгалтерського облiку, адекватностi та повноти вiдображення результатiв дiяльностi за 2010 рiк.
Аудит здiйснений на пiдставi наступних документiв: Статут товариства; Установчий договiр; Протоколи загальних зборiв акцiонерiв; Свiдоцтво про державну реєстрацiю товариства; Банкiвськi та iншi розрахунковi документи за 2010 рiк; Оборотно-сальдовi вiдомостi по бухгалтерських рахунках за 2010 рiк; Первиннi документи по рахунках товариства за 2010 рiк;
Фiнансова звiтнiсть: Баланс на 31.12.2010 р., Звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2010 р., Звiт про власний капiтал за 2010 р., Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк; Договори з фiнансово-господарської дiяльностi товариства та iншi документи, що вiдображають та пiдтверджують здiйснення фiнансово-господарських операцiй товариства за 2010 рiк, у тому числi: Лiцензiя Державного комiтету України з будiвництва та архiтектури. Серiя АБ № 209585 вiд 22.03.2005 р. Строк дiї лiцензiї з 22.03.2005 р. по 22.03.2010 р.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Моєю вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки.
Обсяг аудиторської перевiрки
Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до вимог Законодавства України в сферi господарської дiяльностi i оподаткування: Законiв України "Про господарськi товариства"; "Про цiннi папери та фондовий ринок"; "Про аудиторську дiяльнiсть"; "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"; "Про оподаткування прибутку пiдприємств";"Про податок на додану вартiсть"; Положень (стандартам) бухгалтерського облiку, а також установленого порядку ведення бухгалтерського облiку i формування фiнансової звiтностi, мiжнародних стандартах аудиту № 700 Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення, № 701 Модифiкацiя висновку незалежного аудитора, "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 р. № 1528.
Опис бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi
Бухгалтерський облiк та показники фiнансової звiтностi в ВАТ ДЕМЗ вiдповiдають встановленим нормативам бухгалтерського облiку, згiдно концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка визначається Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку i достовiрно вiдображають фiнансовий стан товариства.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство. Данi окремих форм фiнансової звiтностi вiдповiдають одна однiй. Фiнансова звiтнiсть складається своєчасно.
Показники статей бухгалтерського балансу товариства станом на 31.12.2010 року вiдповiдають даним синтетичного облiку та iснуючим нормативам бухгалтерського облiку, реально та точно вiдображають його фiнансовий стан, їх достовiрнiсть та повнота можуть бути пiдтвердженими.
Отриманi мною результати перевiрки в цiлому достатнi та вiдповiднi аудиторським доказам для висловлення нашої думки, проте мають мiсце певнi обмеження, а саме: ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю необоротних та оборотних активiв Товариства станом на 31 грудня 2010 року, оскiльки їх дата передувала датi заключення договору на проведення аудиторської перевiрки. Тому аудитор не мав змоги пiдтвердити кiлькiсть та вартiсть запасiв i основних фондiв Товариства на вищезгадану дату за допомогою наших аудиторських процедур.
Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфi, ааудитор вважає, що фiнансова звiтнiсть ВАТ ДЕМЗ справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2010 р. та вiдповiдає установленим вимогам чинного Законодавства України i прийнятої облiкової полiтики.
Розкриття iнформацiї за видами активiв
На мою думку ВАТ ДЕМЗ у фiнансовiй звiтностi достовiрно i у повнiй мiрi розкрило iнформацiю за видами активiв.
Надана iнформацiя по необоротним активам, оборотним активам в усiх суттєвих аспектах розкрита у вiдповiдностi до встановлених нормативiв, зокрема П(С)БО.
Вартiсть активiв товариства, що вiдображена у фiнансових звiтах станом на 31.12.2010 року складає 33568 тис. грн.
Стосовно розкриття iнформацiї про необоротнi активи
ВАТ ДЕМЗ станом на 31 грудня 2010 року мало власнi основнi засоби та iншi необоротнi активи первiсною вартiстю 62654 тис.грн., знос 40837 тис.грн., залишковою вартiстю 21817 тис.грн., в тому числi: Будинки та споруди (рахунок облiку 103), первiсна вартiсть - 45586 тис.грн, знос - 29286 тис.грн, залишкова вартiсть- 16300 тис.грн; Машини та обладнання (рахунок облiку 104), первiсна вартiсть - 14713 тис.грн, знос - 9833 тис.грн, залишкова вартсiсть - 4880 тис.грн; Транспортнi засоби (рахунок облiку 105), первiсна вартiсть - 1255 тис.грн, знос - 847 тис.грн, залишкова вартiсть - 408 тис.грн; Iнструменти, прилади, iнвентар (рахунок облiку 106), первiсна вартiсть - 301 тис.грн, знос - 135 тис.грн, залишкова вартiсть - 166 тис.грн; Iншi основнi фонди (рахунок облiку 109), первiсна вартiсть - 470 тис.грн, знос - 409 тис.грн, залишкова вартiсть - 61 тис.грн; Бiблiотечнi фонди (рахунко облiку 111), первiсна вартiсть - 5 тис.грн, знос - 5, залишкова вартiсть - 0 тис.грн; Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (рахунок облiку 112), первiсна вартiсть - 324 тис.грн, знос -322 тис.грн, залишкова вартiсть - 2 тис.грн. Разом: первiсна вартiсть - 62654 тис.грн, знос - 40837 тис.грн, залишкова вартiсть - 21817 тис.грн.
Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю згiдно П(С)БО 7 Основнi засоби, затвердженим Наказом МФУ вiд 27.04.2000р. № 92.
По основним засобам застосовується податковий метод нарахування амортизацiї, що передбачено облiковою полiтикою товариства. За 2010 рiк нарахована амортизацiя на суму 1413 тис.грн. Станом на 31.12.2010 року загальна сума нарахованого зносу основних засобiв складає 40837тис.грн.
Станом на кiнець 2010 року на товариствi враховуються повнiстю амортизованi основнi засоби первiсною вартiстю 6186 тис. грн. Вартiсть оформлених в заставу основних засобiв складає 50 314 тис. грн. за первiсною вартiстю.
Протягом 2010 року товариством було введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 581 тис. грн., в тому числi: машини та обладнання на суму 510 тис. грн., iншi основнi засоби - 70 тис. грн., малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму 1 тис. грн. Збiльшення первiсної вартостi основних засобiв у зв`язку iз проведенням капiтального ремонту (реконструкцiї, модернiзацiї) за 2010 рiк склало 371 тис. грн.
В звiтному перiодi вибуло основних засобiв у зв`язку зi списанням та реалiзацiєю на суму 167 тис. грн. за первiсною вартiстю (в тому числi машини та обладнання первiсною вартiстю 33 тис. грн., транспортнi засоби первiсною вартiстю 21 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар первiсною вартiстю 40 тис. грн., iншi основнi засоби первiсною вартiстю 70 тис. грн., малоцiннi необоротнi матерiальнi активи первiсною вартiстю 3 тис. грн.), знос по вибувшим основним засобам склав 42 тис. грн., залишкова вартiсть 125 тис. грн.
Змiни у складi та вартостi необоротних активiв вiдображаються з урахуванням вимог П(С)БО 7 Основнi засоби. Переоцiнка необоротних активiв у перiодi, що перевiрявся не проводилась.
Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи, що не введенi в експлуатацiю станом на 31.12.2010 року складають 1431 тис. грн., в тому числi: придбанi основнi засоби - 1416 тис.грн, придбанi iншi необоротнi матерiальнi активи - 15 тис.грн. Разом: 1431 тис.грн.
Нематерiальнi активи на товариствi станом на 31.12.2010 року складають за первiсною вартiстю 820 тис.грн., знос 820 тис.грн., залишкова вартiсть вiдсутня.
Нарахування амортизацiї по нематерiальним активам здiйснюється за прямолiнiйним методом, що передбачено облiковою полiтикою товариства. За 2010 рiк нарахована амортизацiя в сумi 160 тис. грн.
Змiни у складi та вартостi нематерiальних активiв вiдображаються з урахуванням вимог П(С)БО 8 Нематерiальнi активи. Переоцiнка нематерiальних активiв у перiодi, що перевiрявся не проводилась.
Станом на 31.12.2010 року на товариствi вiдсутнi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова дебiторська заборгованiсть та довгостроковi бiологiчнi активи.
Стосовно розкриття iнформацiї про оборотнi активи
Бухгалтерський облiк запасiв акцiонерного товариства здiйснюється у вiдповiдностi до вимог П(С)БО № 9 Запаси, затвердженим Наказом МФУ вiд 20.10.1999р. № 246.
Згiдно наказу про облiкову полiтику придбанi запаси зараховуються на баланс товариства за первiсною оцiнкою та передаються у господарчу дiяльнiсть та продаж по середньозваженому методу.
Вартiсть запасiв станом на 31 грудня 2010 року складає - 7056 тис. грн., в тому числi:
- сировина та матерiали 1753 тис.грн.;
- тара i тарнi матерiали 13 тис. грн.;
- будiвельнi матерiали 129 тис. грн.;
- запаснi частини 16 тис.грн.;
- малоцiннi та швидкозношуванi предмети 4 тис.грн.;
- незавершене виробництво 1958 тис. грн.;
- готова продукцiя 2161 тис. грн.;
- товари - 1022 тис. грн.
Переоцiнка виробничих запасiв в звiтному перiодi не проводилась.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2010 року реальна та становить по чистiй реалiзацiйнiй вартостi:
- 893 тис.грн. дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги);
- 28 тис. грн. - дебiторська заборгованiсть з бюджетом;
- 894 тис. грн. дебiторська заборгованiсть за виданими авансами постачальникам;
- 1064 тис. грн. iнша поточна дебiторська заборгованiсть (в тому числi заборгованiсть за розрахунками за вiдшкодуванням завданих збиткiв 2 тис. грн., заборгованiсть покупцiв 973 тис. грн., заборгованiсть за наданими позиками працiвникам 54 тис. грн., заборгованiсть за розрахунками зi страхування 6 тис. грн., iнша заборгованiсть 29 тис. грн.).
Створення резерву сумнiвних боргiв облiковою полiтикою товариства не передбачено, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". Сумнiвна заборгованiсть станом на 31.12.2010 року вiдсутня.
За вирахуванням вище зазначеного, взагалi облiк заборгованостi вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Станом на 31.12.2010 року на товариствi врахованi iншi оборотнi активи, якi включають заборгованiсть за розрахунками по податковим зобов`язанням з ПДВ в сумi 43 тис. грн. та заборгованiсть за неотриманими податковими накладними в сумi 36 тис. грн.
Ведення операцiй на поточних рахунках протягом 2010 року проводилось без порушень вимог Iнструкцiї Про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi, затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 21.01.2004р. № 22. Залишок грошових коштiв товариства в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2010 року становив 306 тис.грн.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал
В процесi аудиторської перевiрки, на мiй погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про правильнiсть вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу, згiдно з П(С)БО № 1 Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi, затвердженим Наказом МФУ вiд 31.03.1999р. № 87 та П(С)БО № 2 Баланс, затвердженим Наказом МФУ вiд 31.03.1999р. № 87. На мою думку, акцiонерне товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi станом на 31.12.2010 р. та вiрно вiдобразило розмiр власного капiталу у фiнансовiй звiтностi.
Власний капiтал ВАТ ДЕМЗ станом на 31.12.2010 року складається з:
статутного капiталу 462 тис. грн.
iншого додаткового капiталу 15571 тис.грн.
резервного капiталу - 2 тис. грн.
непокритого збитку 3743 тис. грн.
Статутний капiтал Товариства сформований згiдно Закону України "Про господарськi товариства", облiковується на рахунку 40 "Статутний капiтал" у сумi 461550 грн. грн. та вiдповiдає установчим документам.
Розмiр Статутного капiталу станом на 31.12.2010 р.
заявлений - 461550 грн.;
сплачений - 461550 грн.;
Склад та структура Статутного капiталу:
кiлькiсть акцiй - 1 846 200 шт.
види акцiй - простi iменнi
номiнальна вартiсть - 0,25 грн.
форма випуску - бездокументарна
ВАТ ДЕМЗ видано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондовому ринку свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй (Реєстрацiйний № 48/08/1/97 вiд 08.04.1997 р.).
Змiн у складi статутного капiталу, викупу власних акцiй за перiод, що перевiрявся не вiдбувалось.
Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.2010 року складає 15571 тис. грн. та облiковується на рахунку 423 Дооцiнка активiв. Додатковий капiтал товариства утворений за рахунок проведення дооцiнки основних засобiв. Протягом звiтного перiоду вiдбулося зменшення iншого додаткового капiталу за рахунок нарахування амортизацiї на дооцiненi основнi засоби на суму 1290 тис. грн.
Резервний капiтал станом на 31.12.2010 року складає 2 тис. грн. та утворений за рахунок прибутку минулих перiодiв вiдповiдно Статуту.
За наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi товариство станом на 31.12.2010 року має непокритий збиток у сумi 3743 тис. грн., вiдображення якого в облiку товариства здiйснено згiдно "Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.99 р.
У порiвняннi з залишком на початок року сума непокритого збитку зменшилась на 582 тис. грн., в тому числi за рахунок отриманого чистого збитку поточного року на суму 708 тис. грн. та проведення коригування (зменшення) суми непокритого збитку за минулi роки на суму 1290 тис. грн. за рахунок зменшення додаткового капiталу.
Таким чином, власний капiтал товариства станом на 31.12.2010 року складає 12292 тис. грн.
Облiк власного капiталу вiдповiдає нацiональним стандартам бухгалтерського облiку в Українi.
Розкриття iнформацiї про зобовязання
За термiнами у облiку та звiтностi товариство розрiзняє поточну (термiном погашення до 12 мiсяцiв включно) та довгострокову (термiном погашення бiльш 12 мiсяцiв) заборгованiсть.
Станом на 31.12.2010 року на товариствi вiдсутнi довгостроковi зобов`язання.
Поточнi зобовязання, якi виникли внаслiдок здiйснення товариством фiнансово-господарської дiяльностi станом на 31.12.2010 року складають 21276 тис. грн., в тому числi:
- векселi виданi 8152 тис. грн.;
- заборгованiсть за операцiями з придбання товарiв, робiт (послуг) 1635 грн.;
- заборгованiсть з одержаних авансiв 203 тис. грн.;
- заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 10 тис. грн.;
- заборгованiсть за розрахунками зi страхування 5 тис. грн.;
- заборгованiсть по поточним виплатам оплати працi працiвникам 24 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов`язання 11247 тис. грн. (в тому числi заборгованiсть за отриманою поворотною безвiдсотковою фiнансовою допомогою 10567 тис. грн., неотриманi податковi накладнi з ПДВ 658 тис. грн., iншi зобов`язання 22 тис. грн.).
Станом на 31.12.2010 р. вiдбулося зменшення залишку поточної кредиторської заборгованостi товариства на загальну суму 4445 тис. грн., в тому числi за рахунок збiльшення залишку заборгованостi за виданими векселями на суму 225 тис. грн., зменшення залишку заборгованостi за отриманими авансами на суму 673 тис.грн., зменшення залишку заборгованостi за розрахунками з бюджетом на суму 6 тис.грн., зменшення залишку заборгованостi за розрахунками зi страхування на суму 3 тис.грн., зменшення залишку заборгованостi по поточним виплатам оплати працi працiвникам на суму 7 тис. грн., зменшення суми iнших поточних зобов`язань на 2822 тис.грн., зменшення залишку заборгованостi за операцiями з придбання товарiв (робiт, послуг) на суму 1159 тис.грн.
Протягом звiтного перiоду товариством була списана безнадiйна кредиторська заборгованiсть у сумi 67 тис. грн.
Кредиторської заборгованостi з простроченим строком позивної давностi станом на 31.12.2010р. товариство не має, облiк зобовязань вiдповiдає вимогам П(С)БО 11 "Зобовязання".
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку(збитку)
Визнання доходiв в бухгалтерському облiку товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх факторiв, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 "Дохiд", затвердженим Наказом МФУ вiд 29.11.1999р. № 290.
Для облiку доходiв використовуються рахунки 7-го класу. Акцiонерне товариство достовiрно розподiляє за елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського облiку згiдно з дiючими вимогами Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженим Наказом МФУ вiд 30.11.1999р. №291.
Протягом 2010 року товариством був отриманий дохiд у сумi 8 276 тис. грн., у тому числi:
- дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi 2324 тис.грн. (без урахування ПДВ у сумi 335 тис. грн. та iнших вирахувань з доходу у сумi 406 тис.грн.);
- iншi операцiйнi доходи 5909 тис.грн. (в тому числi доход вiд реалiзацiї iноземної валюти 1964 тис. грн., доход вiд списання безнадiйної кредиторської заборгованостi в сумi 67 тис. грн., доход вiд реалiзацiї оборотних активiв 2085 тис.грн., доход вiд операцiйної оренди активiв 1708 тис. грн., доход вiд операцiйної курсової рiзницi 60 тис. грн., iншi доходи 25 тис. грн.);
- iншi фiнансовi доходи - 34 тис. грн. (нарахованi вiдсотки банком);
- iншi доходи 9 тис. грн. (доход вiд не операцiйної курсової рiзницi).
Визнання витрат в бухгалтерському облiку товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 "Витрати", затвердженим Наказом МФУ вiд 31.12.1999р. № 318.
Для облiку витрат використовуються рахунки витрат 8-го та 9го класу. Акцiонерне товариство достовiрно розподiляє за елементами та ознаками витрати на рахунках бухгалтерського облiку 8-го та 9-го класу згiдно з дiючими вимогами Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженим Наказом МФУ вiд 30.11.1999р. №291. Загальна сума витрат за 2010 рiк склала 8984 тис. грн., у тому числi:
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2328 тис.грн.;
- адмiнiстративнi витрати 2182 тис. грн.;
- витрати на збут - 48 тис. грн.
- iншi операцiйнi витрати 4177 тис. грн. (в тому числi собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 1989 тис. грн., собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 1968 тис. грн., втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 124 тис. грн., витрати вiд знецiнення запасiв 21 тис. грн., визнанi штрафи, пенi 41 тис. грн., iншi витрати 34 тис. грн.);
- фiнансовi витрати - 1 тис. грн. (нарахованi вiдсотки банком за користування кредитом);
- iншi витрати 157 тис.грн. (в тому числi залишкова вартiсть списаних необоротних активiв 133 тис. грн., втрати вiд не операцiйних курсових рiзниць 24 тис. грн.);
- податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi 91 тис. грн.
Таким чином, за наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк товариство отримало чистий збиток у сумi 708 тис. грн., який визначено у вiдповiдностi до вимог норм дiючого законодавства України.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розмiр чистих активiв або власного капiталу товариства, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2010 р. складає 12292 тис. грн.
Перевiркою встановлено, що фiнансовi звiти обєктивно та достовiрно розкривають iнформацiю про вартiсть чистих активiв Товариства за 2010 рiк, тобто про розмiр його статутного капiталу, iншого додаткового капiталу, резервного капiталу та непокритого збитку.
Чистi активи товариства бiльшi нiж величина статутного капiталу товариства на 11830 (12292 - 462) тис. грн., що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435 IV.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2010 року та можуть вплинути на фiнансово господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв
Протягом звiтного перiоду мали мiсце наступнi подiї, якi згiдно з частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiднесенi до складу особливої iнформацiї:
Наказом № 27-к вiд 19.04.2010р.:
- звiльнено головного бухгалтера - Оболонiну Ольгу Миколаївну.
- призначено головним бухгалтером - Багдасарян Олену Ашотiвну
В процесi аудиторської перевiрки аудитором не було отримано вiд Акцiонерного товариства вiдомостей щодо наявностi протягом року в дiяльностi ВАТ iнших подiй, вiднесених законодавством до складу особливої iнформацiї.
Аудитор В.Г. Гончарова
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 336, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 року, подовжене рiшенням №224/3 вiд 23.12.10р., дiйсне до 23.12.2015р. Сертифiкат аудитора серiї А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р. дiйсний до 23.12.2012 року
31 березня 2011 р.
Адреса: 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича Данченко 60, кв. 4. т. 061-224-24-
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами продукцiї Товариства є електрофiльтри екологiчного призначення, будiвельно-монтажнi, а також пуско-налагоджувальнi роботи пов`язанi з втановленням та введенням в експлуатацiю данного обладнання. Данна продукцiя не залежить вiд сезонних змiн. Основними клiєнтами Товариства є промисловi пiдприємства, а саме: маслоекстракцiоннi, цементнi, ливарнi заводи, теплоелектростанцiї. Серед них: ТОВ "ЗЛМК", ЗАТ "Кондор-Еко", ТОВ "Хамстер Клаб Интернейшнл". Основним ринком збуту є територiя України. Ризики в дiяльностi вiдсутнi. Заходами розширення виробництва та ринкiв збуту є оновлення основних засобiв, переговори iз замовниками, експорт. Товариство планує розширення ринку збуту своєї продукцiї за рахунок участi в тендерах на модернiзацiю, реконструкцiю та встановлення продукцiї екологiчного призначення. Каналами збуту є основнi клiєнти. Сировина закуповується у вiтчизняних виробникiв та за кордоном, виходячи iз аналiзу "якiсть-вартiсть". Ринок, на якому працює Товариство, характеризується потенцiалом зростання та високим рiвнем рентабельностi. Становище Товариства на ринку стабiльне. Конкуренцiя в галузi велика, але пiдприємство в процесi своєї дiяльностi постiйно пiдвищує свою конкурентоспроможнiсть. Перспективним планом розвитку Товариства є розширення ринкiв збуту. Товариство має п`ять основних постачальникiв сировини i матерiалiв, що займають бiльше 10% у загальному обсязi постачання.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом 2006 р. придбано активiв на суму 698 тис.грн, вiдчужено на суму 147 тис.грн.(реалiзацiя). Протягом 2007 р. придбано на 192 тис.грн, вiдчужено - 344 тис.грн (реалiзацiя - 98 тис.грн., лiквiдацiя у зв*язку з фiзичним та моральним зносом та непридатнiстю в подальшiй експлуатацiї - 236 тис.грн.). Протягом 2008р. придбано на суму 147 тис.грн, вiдчужено - 177 тис.грн (реалiзацiя - 165 тис.грн., лiквiдацiя у зв*язку з фiзичним та моральним зносом та непридатнiстю в подальшiй експлуатацiї - 12 тис.грн.) У 2009 роцi товариство придбало машин та обладнання виробничого призначення на суму 530 тис. грн., транспортних засобiв - на 566 тис.грн. Протягом 2010 року товариством було введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 581 тис. грн., в тому числi: машини та обладнання на суму 510 тис. грн., iншi основнi засоби - 70 тис. грн., малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму 1 тис. грн. Збiльшення первiсної вартостi основних засобiв у зв`язку iз проведенням капiтального ремонту (реконструкцiї, модернiзацiї) за 2010 рiк склало 371 тис. грн. В звiтному перiодi вибуло основних засобiв у зв`язку зi списанням та реалiзацiєю на суму 167 тис. грн. за первiсною вартiстю (в тому числi машини та обладнання первiсною вартiстю 33 тис. грн., транспортнi засоби первiсною вартiстю 21 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар первiсною вартiстю 40 тис. грн., iншi основнi засоби первiсною вартiстю 70 тис. грн., малоцiннi необоротнi матерiальнi активи первiсною вартiстю 3 тис. грн.), знос по вибувшим основним засобам склав 42 тис. грн., залишкова вартiсть 125 тис. грн. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов`язанi з його господарською дiяльнiст
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Товариство не має орендованих основних засобiв. Значних правочинiв щодо них здiйснено не було. Склад основних засобiв емiтента наступний: будiвлi та споруди; машини та обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, прилади та iнвентар; бiблiотечнi фонди; МНМА; iншi основнi засоби та необоротнi матерiальнi активи. Основнi засоби у дiяльностi Товариства використовуються на 100%, за призначенням. Вони знаходяться за мiсцем розташування Товариства (м.Запорiжжя, пр. Ленiна,20/В). Дiяльнiсть Товариства не є шкiдливою до навколишнього середовища. Фiнансування придбання, будiвництва, ремонту та удосконалення основних засобiв здiйснюється за власнi кошти. Основнi засоби перебувають у постiйному користуваннi та будь-яких обмежень протягом звiтного перiоду не було. Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи, що не введенi в експлуатацiю станом на 31.12.2010 року складають 1431 тис. грн., в тому числi: придбанi основнi засоби - 1416 тис.грн, придбанi iншi необоротнi матерiальнi активи - 15 тис.грн. Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення та удосконалення основних засобiв товариство не ма
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На господарську дiяльнiсть Товариства негативно впливають: - високi кредитнi ставки банкiвських установ; - обмеження облiку витрат на ремонт в податковому облiку, оскiльки основнi засоби є основою для отримання доходу, та потребують постiйного ремонту. Факторами ризику господарської дiяльностi емiтента є ризики, пов`язанi з можливiстю значної системної кризи української економiки або суттєвих змiн законодавчої бази, що регулює дiяльнiсть емiтент
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Сплаченi штрафнi санкцiї за результатами перевiрки ДПI у розмiрi 41 тис.гр
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв. Робочого капiталу достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцямi емiтента не проводилас
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець 2010 року Товариство не ма
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Товариство планує: - розвиток виробництва газоочищувального обладнання, нових технологiй виробництва.; - ведення до експлуатацiї нових виробничих потужностей та збiльшення ливарного виробництва. Стратегiєю подальшої дiяльностi Товариства на 2011 рiк є закрiплення положення на ринку за допомогою гнучкої цiнової полiтики та оперативного реагування на бiзнес-процеси. У наступному 2011 роцi Товариство планує збiльшення доходiв вiд рiвня, досягнутого на кiнець 2010 року. Iстотними факторами, якi можуть вплнути на дiяльнiсть Товариства в майбутньому є iнвестицiйна привабливiсть; наявнiсть конкурентiв, якi реалiзують продукцiю i послуги по демпiнгу; переваги клiєнтiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Розробки та дослiдження у 2010 роцi Товариство не здiйснювало. Витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк не було.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ з участю пiдприємства у звiтному роцi не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Довiдка про фiнансовий стан ВАТ Дослiдно-експериментальний механiчний завод
на 31.12.2010р.
На пiдставi отриманих облiкових даних пiд час проведення аудиторської перевiрки фiнансового звiту ВАТ Дослiдно-експериментальний механiчний завод за 2010 рiк був проведений аналiз показникiв фiнансового стану товариства на 31.12.2010 р.
1. Коефiцiєнт лiквiдностi:
1.1. Загальний (коефiцiєнт покриття): на 31.12.09 - 0,57; на 31.12.10 - 0,49. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вказує, що товариство залежне вiд позикових коштiв при фiнансуваннi реальних активiв. Теоретичне значення 1,0 2,0
1.2 поточної лiквiдностi: на 31.12.09 - 0,28; на 31.12.10 - 0,15. Теоретичне значення коефiцiєнта 0,6 0,8. Даний коефiцiєнт свiдчить про недостатнiй рiвень лiквiдностi товариства.
1.3 Абсолютної лiквiдностi: на 31.12.09 - 0,06; на 31.12.10 - 0,01. Теоретичне значення коефiцiєнта 0,2-0,3. Коефiцiєнт свiдчить про недостатню наявнiсть коштiв у разi необхiдностi миттєвої сплати поточних боргiв.
1.4 Чистий оборотний капiтал. тис грн. На 31.12.09 складає -11089, на 31.12.10 складає -10956. Теоретичне значення бiльше 0. Збiльшення на 133 тис.грн.
2. Коефiцiєнт (фiнансової стiйкостi) (автономiї): на 31.12.09 - 0,34; на 31.12.10 - 0,37. Теоретичне значення коефiцiєнта не менш 0,5
3. Коефiцiєнт покриття зобов`язань власним капiталом: на 31.12.09 - 1,98; на 31.12.10 - 1,73. Характеризує залежнiсть товариства вiд зовнiшнiх займiв. Теоретичне значення коефiцiєнта не бiльше 1.
4. Коефiцiєнт ефективностi використання активiв: протягом 2009-2010 рр. прибутку не було.
Показує строк окупностi прибутком вкладених коштiв у майно.
5. Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу): протягом 2009-2010 рр. прибутку не було.Теоретичне значення не менш 0,4.
6. Коефiцiєнт рентабельностi:
6.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв: протягом 2009-2010 рр.прибутку не було. Теоретичне значення бiльше 0.
6.2 Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу: протягом 2009-2010 рр. прибутку не було. Теоретичне значення бiльше 0.
Таким чином, ВАТ Дослiдно-експериментальний механiчний завод станом на 31 грудня 2010 року не досить лiквiдне та платоспроможне