ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Приватний пiдприємець - аудитор Гончарова Валентина Георгiївна
Організаційно-правова форма  Фізична особа, підприємець
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  1983812184
Місцезнаходження  д/н, Запорізька область, д/н, 69091, м.Запорiжжя, вул. Немировича-Данченко, 60, кв. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  А №000051
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  23.12.1993
Міжміський код та телефон  061-224-24-29
Факс  д/н
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  д
 
Найменування  ТОВ "Центр КД"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35421388
Місцезнаходження  д/н, Запорізька область, Орджонiкiдзевський, 69035, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 147
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №389622
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  17.12.2007
Міжміський код та телефон  061-233-22-54
Факс  233-22-54
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис  д