ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2009 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
29.04.2010
100.0000000
Порядок денний:
1. Звiт Голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2009 р.
2. Звiт Наглядової ради.
3. Затвердження рiчної звiтностi за 2009 р.
4. Розподiл прибутку.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Звiт Голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2009 р. затвердити.
2. Звiт Наглядової ради затвердити.
3. Затвердити рiчну звiтность за 2009 р.
4. Розподiл прибутку затвердити. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.