ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2009 рік

Звіт про фінансові результати МАЛОГО

СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 681.0004841.000
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 114.000601.000
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 567.0004240.000
Інші операційні доходи 040 445.0002311.000
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 041
Інші звичайні доходи 050 0.0000.000
Надзвичайні доходи 060 0.0000.000
Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 1012.0006551.000
Збільшення (зменшення) залишків незавершенного виробництва і готової продукції 080 0.0000.000
Матеріальні затрати 090 10.000216.000
Витрати на оплату праці 100 72.000465.000
Відрахування на соціальні заходи 110 27.000176.000
Амортизація 120 46.000218.000
Інші операційні витрати 130 453.0000.000
у тому числі 131 0.0000.000
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 132
Собівартість реалізованих товарів 140 384.0002300.000
Інші звичайні витрати 150 5.0000.000
Надзвичайні витрати 160 0.0000.000
Податок на прибуток 170 3.00020.000
Разом витрати (090+100+110+120+130+140+150+-080+160+170) 180 1000.0003899.000
Чистий прибуток (збиток) 190 12.0002652.000
Забезпечення матеріального заохочення 195
Примітки:
За 2009р. чистий прибуток склав 12,0 тис.грн.