ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2009 рік

Баланс МАЛОГО

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Незавершене будівництво 020 21.00021.000
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 1519.0002348.000
Первісна вартість 031 2477.0003352.000
Знос 032 958.0001004.000
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 0.0000.000
первісна вартість 036 0.0000.000
накопичена амортизація 037 0.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0000.000
Інші необоротні активи 070 0.0000.000
Усього за розділом І 080 1540.0002369.000
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 0.0000.000
Поточні біологічні активи 110 0.0000.000
Готова продукція 130 539.000699.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 1843.0001422.000
первісна вартість 161 1843.0001422.000
резерв сумнівних боргів 162 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 4.000222.000
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 469.0001031.000
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 1.0001.000
у тому числі в касі 231 0.0000.000
в іноземній валюті 240 1.0001.000
Інші оборотні активи 250 0.0000.000
Усього за розділом ІІ 260 2857.0003376.000
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0000.000
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
Баланс 280
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 1.0001.000
Додатково вкладений капітал 320 332.000332.000
Резервний капітал 340 24.00024.000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1208.0001220.000
Неоплачений капітал 360 0.0000.000
Усього за розділом І 380 1565.0001577.000
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 1500.0001500.000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 0.0000.000
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 468.000207.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0000.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 600.0001191.000
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 8.00015.000
зі страхування 570 2.0004.00000
з оплати праці 580 6.0000023.00000
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 104.000001228.00000
Усього за розділом IV 620 1188.000002668.00000
V. Доходи майбутніх періодів 630 144.000000.00000
Баланс 640 4397.000005745.00000
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.00000
Чисельність персоналу 0


ПІБ керівника д/н
ПІБ головного бухгалтера д/н
Примітки:
У 2009 роцi переоцiнка ОЗ не проводилась