ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2009 рік

Повноваження органів та осіб

Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
    Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
 1 Члени правління/директор Так  Ні  Ні 
 2 Загальний відділ Так  Ні  Ні 
 3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Так  Ні  Ні 
 4 Юридичний відділ/юрист Так  Ні  Ні 
 5 Секретар правління Так  Ні  Ні 
 6 Секретар загальних зборів Так  Ні  Ні 
 7 Секретар спостережної ради Так  Ні  Ні 
 8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) Так  Ні  Ні 
 9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Так  Ні  Ні 
 10 Інша посадова особа:д/н Ні  Ні  Ні 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
  Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
Обрання зовнішнього аудитора Так  Ні  Ні  Ні 
Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні