ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2009 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Золотова Галина Петрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
26.04.2010
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2009 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Золотий соняшник"
    Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 87654321
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Запорізька область
     Район д/н
     Поштовий індекс 69042
     Населений пункт м. Запорiжжя
     Вулиця, будинок вул. Українська, 222
     Міжміський код, телефон та факс 0612223344, 0612223344
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2010
    Річна інформація опублікована у 24 Бюлетень Цiннi папери України 30.04.2010
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація д/н
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)