ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2009 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  0.000  0.000   0.000  0.000  0.000   0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000   0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
2. Невиробничого призначення:  1519.000  2348.000  0.000  0.000  1519.000  2348.000
  - будівлі та споруди  411.000  518.000  0.000  0.000  411.000  518.000
  - машини та обладнання  943.000  1730.000  0.000  0.000  943.000  1730.000
  - транспортні засоби  5.000  0.000  0.000  0.000  5.000  0.000
  - інші  160.000  100.000  0.000  0.000  160.000  100.000
Усього  1519.000  2348.000  0.000  0.000  1519.000  2348.000
Опис:  Термiни i умови користування основними засобами
а) будiвлi та споруди - 50 рокiв
б) машини та обладнання 30-40 рокiв
в) транспортнi засоби 5-20 рокiв
Умови користування основними засобами задовiльнi.
Первiсна вартiсть основних засобiв становить 3352,00 тис. грн. Сума нарахованого зносу основних засобiв складає 1004 тис. грн. Коєфiцiєнт зносу основних засобiв товариства становить 30 %. Орендованих основних засобiв не має.Коефiцiент використання дорiвнює 100%. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. На протязi звiтного перiоду надiйшло основних засобiв на суму 880 тис. грн. , у тому числi машин та обладнання на суму 880 тис. грн. Коефiцiент поновлення основних засобiв 2,5%, коефiцiент вибуття-0.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
1577.000 1565.000
0.000 0.000
0.000 0.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв проводився Товариством у попередньому та звiтному перiодах згiдно "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", що схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 17.11.2004 N 485
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства виявилася бiльшою вiд статутного капiталу Товариства . Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам до вартостi чистого капiталу, визначеного вiдповiдно чинного законодавства. Збiльшення вартостi чистих активiв у порiвняннi з попереднiм перiодом вiдбулося через списання кредиторської заборгованостi за термiном сплати.