ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2009 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Товариство створене у 2008 роцi. Важливих подiй розвитку не має.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiй пiдприємств, фiлiй та iнших вiдокремлених структур пiдприємство не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Вартiсть запасiв рахується за балансовою вартiстю.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило.
Текст аудиторського висновку Мною проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства "Золотий соняшник" за 2008 фiнансовий рiк. Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несуть посадовi особи Вiдкритого акцiонерного товариства "Золотий соняшник". Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Пiдприємства на пiдставi цiєї аудиторської перевiрки.
Аудитором проведено перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти зобов`язують аудитора планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку i суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Аудитор вважає, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення думки про фiнансову звiтнiсть Пiдприємства.
На думку аудитора, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан пiдприємства в перiодi, охопленому аудитом, а також результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за перiод охоплений аудитом i вiдповiдають вимогам положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Iнформацiю про Пiдприємство розкрито за видами активiв вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку та/або Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Iнформацiю про зобов`язання Пiдприємства розкрито вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку та/або Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Iнформацiю про власний капiтал Пiдприємства розкрито вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку та/або Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
З урахуванням викладених вище обмежень щодо вiдсутностi професiйної оцiнки основних засобiв Пiдприємства, вартiсть чистих активiв в цiлому визначена вiдповiдно до вимог законодавства України.
Статутний капiтал Пiдприємства повнiстю сформовано (сплачено) у встановленому чинним законодавством України порядку.
Показники лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, для яких цi показники визначенi Комiсiєю, є такими, що визначають достатньо стабiльний стан Пiдприємства з урахуванням аудиторської думки, викладеної у вiдповiдному параграфi цього висновку.
Випуску цiнних паперiв (акцiй та сертифiкатiв акцiй) здiйснено вiдповiдно до законодавства України за видами, у розмiрi та номiналом, зазначеними у вiдповiдному параграфi цього аудиторського висновку.
Iпотечних облiгацiй Пiдприємство не випускало.
Iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (непокритого збитку) розкрита належним чином у встановленому чинним законодавством України порядку.
Зобов`язань за борговими та iпотечними цiнними паперами Пiдприємство не має.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства здiйснено у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Пiдприєство займається перерробкою (сушка, калiбрування, протруєння, затаровка в паперовий та п/п мiшок) насiння соняшника. Збут продукцiї вiдбувається як на теритрiї України так i за її межами.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За рахунок залучення кредитiв банку, пiдприємство придбає нове обладнання для обробки насiння.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Пiдприємство працює лише на власних основних засобах, орендованих немає. Все обладнання знаходиться в будiвлi. Планується оновлення основних засобiв, тобто придбання нового технологiчного обладнання за рахунок залучення кредиту банку.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Економiчнi та полiтичнi проблеми.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства у звiтному роцi не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента За рахунок власних коштiв та кредитiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але ще не виконаних договорiв, товариство не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Виробництво розшириться та покращиться конкуретноздiбнiсть продукцiї за рахунок нового обладнання.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки не проводяться.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н