ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2009 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ЗАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
Організаційно-правова форма  Закрите акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  0003900
Місцезнаходження  д/н, Київська область, д/н, 01001, м. Київ, пров.Шевченка, 16, к.1115
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 235645
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  01.01.2001
Міжміський код та телефон  044 201-50-46
Факс  044 201-50-46
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис  Змiн реєстратора не було.
 
Найменування  ПП Комчугов О.В.
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  2247152
Місцезнаходження  д/н, Запорізька область, д/н, 69000, м. Запорiжжя, вул.Пiвденне шосе, 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 252514
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа  01.06.2005
Міжміський код та телефон  0615254265
Факс  0615254265
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  Товариство аудитора не змiнювало.