ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Особлива інформація на 01.02.2011

Титульний аркуш Повідомлення


 Голова правлiння                            Золотова Галина Петрiвна 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    24.05.2010  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Соняшник"
    Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 87654321
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 69042
     Населений пункт м. Запорiжжя
     Вулиця, будинок вул. Українська, буд.222
     Міжміський код, телефон та факс 0612223344, 0612223344
     Електронна поштова адреса vat87654321@estock.com.ua

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 10.09.2008
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Вiдомостi ДКЦПФР
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 56(146)
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 11.09.2008
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення -
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет