ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Особлива інформація на 18.11.2012

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

д/н

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

д/н

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента д/н
1.2. Організаційно-правова форма Фермерське господарство
1.3. Місцезнаходження д/н, д/н, д/н
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 12121212
1.5. Міжміський код та телефон, факс д/н, д/н
1.6. Електронна поштова адреса д/н


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

(дата)

2.2. Повідомлення опубліковано у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

д/н

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1482 від 20.10.2011 )