ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 
Дата розміщення: 05.05.2016

Особлива інформація на 29.04.2016

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

N з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис.грн)

Частка статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1д/нАкція проста387500001937.5009999.999
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу – 29.04.2016 року. Назва органу, що прийняв таке рiшення – загальнi збори акцiонерiв. Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв – акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування у кiлькостi 38 750 000 (Тридцять вiсiм мiльйонiв сiмсот пятдесят тисяч) штук на суму 1 937 500,00 грн.(Один мiльйон дев’ятсот тридцять сiм тисяч п’ятсот гривень 00 копiйок) . Спосiб розмiщення (публiчний, приватний) – приватний. Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй – статутний капiтал збiльшується на 1 937 500,00 грн. (Один мiльйон дев’ятсот тридцять сiм тисяч п’ятсот гривень 00 копiйок). Номiнальна вартiсть акцiй – 0,05 грн. (п’ять копiйок). Цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення – цiна розмiщення акцiй становить 0,05 грн. (п’ять копiйок) за одну акцiю, що дорiвнює номiнальнiй вартостi акцiї (0,05 грн.) та ринковiй вартостi акцiї (0,05 грн.). Ринкова вартiсть визначена суб’єктом оцiночної дiяльностi - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СТАНДАРТ-ОЦIНКА (Сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi № 596/15 вiд 23.07.2015 року) станом на 27 березня 2015 року та затверджена рiшенням Загальних зборiв Товариства (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №1/2016 вiд 29.04.2016 року). Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу складає 38750000%, акцiї, якi знаходяться в обiгу, складають 100% зареєстрованого статутного капiталу Товариства. Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу складає 38750100 %. Розмiщення додаткових акцiй може призвести до збiльшення пакету акцiй акцiонерiв: - Науково-виробнича фiрма «Iнтерстарт,ЛТД», Україна (Код за ЄДРПОУ:14180980), володiє 68 штук простих iменних акцiй, що складає 68,0% статутного капiталу Товариства. - Корпорацiя «РОМАР ГРУП.IНК», США, володiє 30 штук простих iменних акцiй , що складає 30% статутного капiталу Товариства. Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються – права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, визначенi чинним законодавством України та Статутом Товариства. Спосiб оплати цiнних паперiв - оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом перерахування коштiв на рахунок Товариства. Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: - 70% коштiв – планується направити для закупiвлi устаткування, робочої технiки для модернiзацiї виробництва на пiдприємствi, а також, розробки та закупiвлi технологiчної документацiї з метою налагодження ефективної роботи i планування виробництва в Товариствi. - 30% коштiв – планується направити на ремонт, модернiзацiю та благоустрiй територiї АЗС, що перебуває у власностi Товариства. Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв – можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається. Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї – Товариство зобов’язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв товариства.