ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 
Дата розміщення: 05.05.2016

Особлива інформація на 29.04.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Петров Владислав Львович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

29.04.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО АГРОIНТ»
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 18029, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 3 А
4. Код за ЄДРПОУ 05399834
5. Міжміський код та телефон, факс 0472561306, 0472379794
6. Електронна поштова адреса info@agroint.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

29.04.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№80, Бюлетень "Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2016

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

agroint.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

05.05.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}