ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 
Дата розміщення: 11.03.2016

Особлива інформація на 09.03.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

101.03.201609.03.2016фiзична особа-11.911112.0292
Зміст інформації:
09.03.2016 емiтентом отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, складений за запитом емiтента на дату облiку 01.03.2016 р., згiдно якого емiтенту стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Пакет акцiй власника – фiзичної особи збiльшився з 96134 (дев’яносто шiсть тисяч сто тридцять чотири) штук, що становило 11,9111% вiд загальної кiлькостi акцiй та 14,2258% вiд голосуючих акцiй, до 97087 (дев’яносто сiм тисяч вiсiмдесят сiм) штук, що становить 12,0292% в загальнiй кiлькостi акцiй та 14,3275% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй
201.03.201609.03.2016фiзична особа-20.000120.0001
Зміст інформації:
Пакет акцiй власника – фiзичної особи розмiром 161420 (сто шiстдесят одна тисяча чотириста двадцять) штук до змiни загальної кiлькостi голосуючих акцiй становив 20,0001% в загальнiй кiлькостi акцiй та 23,8868% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiни становить 20,0001% в загальнiй кiлькостi акцiй та 23,8214% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй
301.03.201609.03.2016фiзична особа-20.000120.0001
Зміст інформації:
Пакет акцiй власника – фiзичної особи розмiром 161420 (сто шiстдесят одна тисяча чотириста двадцять) штук до змiни загальної кiлькостi голосуючих акцiй становив 20,0001% в загальнiй кiлькостi акцiй та 23,8868% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiни становить 20,0001% в загальнiй кiлькостi акцiй та 23,8214% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй
401.03.201609.03.2016фiзична особа-20.000120.0001
Зміст інформації:
Пакет акцiй власника – фiзичної особи розмiром 161420 (сто шiстдесят одна тисяча чотириста двадцять) штук до змiни загальної кiлькостi голосуючих акцiй становив 20,0001% в загальнiй кiлькостi акцiй та 23,8868% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiни становить 20,0001% в загальнiй кiлькостi акцiй та 23,8214% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй
501.03.201609.03.2016Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Рассвет"3305296710.025310.0253
Зміст інформації:
Пакет акцiй власника – Публiчне акцiонерне товариство «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «Рассвет» (код за ЄДРПОУ 33052967, мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4) розмiром 80914 (вiсiмдесят тисяч дев’ятсот чотирнадцять) штук до змiни загальної кiлькостi голосуючих акцiй становив 10,0253% в загальнiй кiлькостi акцiй та 11,9736% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiни становить 10,0253% в загальнiй кiлькостi акцiй та 11,9408% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй