ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 
Дата розміщення: 11.03.2016

Особлива інформація на 09.03.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Лукшин Вiктор Iванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

11.03.2016

(дата)



Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "РАССВЕТ"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 69059, м. Запорiжжя, вул. Парамонова, буд.15А
4. Код за ЄДРПОУ 13626540
5. Міжміський код та телефон, факс 061-787-69-02, 061-787-69-00
6. Електронна поштова адреса bvv@rassvet.zp.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

10.03.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№48 (2302), Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

12.03.2016

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.rassvet.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

11.03.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}