ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Особлива інформація на 13.01.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

103.01.201413.01.2014«фiзична особа»д/н021.3926
Зміст інформації:
13.01.2014 року вiд власника акцiй Товариством отримано виписку про стан рахунку в цiнних паперах станом на 03.01.2014 року. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме розмiр пакету акцiй «фiзичної особи» збiльшився на 805390 акцiй (з 0 акцiй до 805390 акцiй) та склав 805390 акцiй. Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) - 0%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) - 21.3926%.