ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Особлива інформація на 13.01.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Терпай Василь Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

22.01.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТСЬКЕ ПЛЕМПIДПРИЄМСТВО"
2. Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 89670, Закарпатська обл., Мукачiвський р-н., с. Шенборн, вул. Мукачiвська, буд. 2
4. Код за ЄДРПОУ 00725005
5. Міжміський код та телефон, факс (03131) 2-20-81, (03131) 2-20-81
6. Електронна поштова адреса info@cicej.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

22.01.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

д/н

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)