ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 
Дата розміщення: 21.01.2014

Особлива інформація на 20.01.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГолова ПравлiнняОльховик Володимир ГриговоричСН , 132349, 03.04.1998, Ленiнським МРВ МУ УМВС в Днiпропетровськiй обл0
Зміст інформації:
Згiдно протоколу Засiдання Наглядової ради ПАТ "Троянiвський елеватор" вiд 20.01.2014р.прийнято рiшення стосовно Припиненння повноваження: Голови Правлiння Товариства-Ольховика Володимира Григоровича, паспортнi данi СН 132349 03.04.1998 Ленiнським МРВ МУ УМВС в Днiпропетровськiй обл. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. На посадi особа перебувала з 16.12.2010р. по 20.01.2014р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноГолова ПравлiнняОльховик Володимир ГригоровичСН, 132349, 03.04.1998, Ленiнським МРВ МУ УМВС в Днiпропетровськiй обл0
Зміст інформації:
Згiдно протоколу Засiдання Наглядової ради ПАТ "Троянiвський елеватор" вiд 20.01.2014р.прийнято рiшення Обрати: Голову Правлiння Товариства-Ольховика Володимира Григоровича, паспортнi данi СН 132349 03.04.1998 Ленiнським МРВ МУ УМВС в Днiпропетровськiй обл. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльност- Начальник елеватора ВАТ "Орiхiвський КХП".Строк , на який призначено особу -3 роки з20.01.2014р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженнячлен ПравлiнняМедведєва Свiтлана МихайлiвнаСВ, 273505, 19.12.2000, Бердянським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно протоколу Засiдання Наглядової ради ПАТ "Троянiвський елеватор" вiд 20.01.2014р.прийнято рiшення стосовно Припинення повноваженнь: Члена Правлiння Товариства-Медведєвой Свiтлани Михайлiвни, паспортнi данi СВ 273505 19.12.2000.Бердянським РВ УМВС України Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. На посадi особа перебувала з 16.12.2010р. по 20.01.2014р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен Правлiння Троян Олена ВячеславiвнаСВ , 135733, 23.12.1999, Бердянським МВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно протоколу Засiдання Наглядової ради ПАТ "Троянiвський елеватор" вiд 20.01.2014р.прийнято рiшення Обрати: Члена Правлiння Товариства-Троян Олену Вячеславiвну , паспортнi данi СВ 135733 23.12.1999 Бердянським МВ УМВС України в Запорiзькiй областi. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. . Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi- головний бухгалтер вiддiлення "Iндексбанку".Строк , на який призначено особу -3 роки з20.01.2014р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.