ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 
Дата розміщення: 21.01.2014

Особлива інформація на 20.01.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Ольховик Володимир Григорович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

21.01.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Троянiвський елеватор"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 71151, Запорiзька область, Бердянський район, село Трояни, Шкiльна,1
4. Код за ЄДРПОУ 00954194
5. Міжміський код та телефон, факс (06153) 95-3-03 , (06153) 95-3-03
6. Електронна поштова адреса trojani@mails.dp.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

21.01.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

16, Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

24.01.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://trojani.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

21.01.2014

(дата)